velikost textu

Dokazování ve správním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dokazování ve správním řízení
Název v angličtině:
Evidence in administrative proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Katrin Tadičová
Vedoucí:
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Oponent:
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Id práce:
207115
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dokazování v obecném správním řízení; dokazování v řízení o přestupcích; důkazní prostředky
Klíčová slova v angličtině:
taking of evidence in general administrative proceedings; taking of evidence in administrative infractions proceedings; means of evidence
Abstrakt:
Dokazování ve správním řízení Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá dokazováním ve správním řízení, jehož cílem je vyvrátit, nebo potvrdit určitou rozhodnou skutečnost. Správní řízení není jednotný proces, ale představuje rozmanitou škálu různých typů řízení, ve kterých může být dokazování upraveno odlišně. Obvykle rozeznáváme správní řízení obecné a zvláštní. Dokazování je považováno sice za zásadní součást správního řízení, nikoliv však za obligatorní. V některých typech řízení je dokazování v zásadě vyloučeno, v jiných je naopak považováno za jeho nezbytnou součást. Práce je strukturována do pěti částí. V první části této práce jsou vymezeny základní pojmy objevující se v procesu dokazování, jakož i historický vývoj zakotvení procesu dokazování v právních předpisech na území České republiky od roku 1928. V další části je pojednáno o zásadách, které se uplatňují v rámci dokazování, ať už se jedná o základní zásady činnosti správních orgánů nebo zásady správního řízení. Třetí část této práce se zabývá obecným správním řízení tak, jak je upraveno v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přičemž je rovněž upozorněno na určité odchylky v procesu dokazování v rámci zvláštních ustanovení o některých řízeních, která se nachází v části třetí, hlavě čtvrté správního řádu. Čtvrtá část pojednává o dokazování v případě, že je ve správním soudnictví zrušeno rozhodnutí správního orgánu druhého, popř. prvního stupně. Pro správní orgán je přitom podstatné, že právní názor vyslovený v rozsudku správního soudu v konkrétním případě je pro něj závazný, a to i ohledně soudem provedených důkazů, které musí správní orgán zahrnout mezi podklady pro nové rozhodnutí. V této části je rovněž stručně pojednáno o výjimkách z vázanosti správního orgánu právním názorem správního soudu a o formální závaznosti judikatury. Poslední část práce se zabývá zvláštním správním řízení, a to řízením o přestupcích, které bylo v nedávné době upraveno novým právním předpisem. V rámci tohoto řízení jsou patrné odchylky od obecného správního řízení též v procesu dokazování, což je způsobeno zejména specifickou povahou tohoto řízení.
Abstract v angličtině:
Evidence in administrative proceedings Abstract This diploma thesis deals with the taking of evidence in administrative proceedings, the aim of which is to refute or confirm a decisive fact. Administrative proceedings do not constitute a unified process; they are a diverse range of different types of proceedings rolled into on, in which the taking of evidence may be regulated in different ways. As a rule, general and special administrative proceedings are distinguished. The taking of evidence is considered to be an essential part of the administrative proceedings, but not obligatory one. In some types of proceedings, the taking of evidence is, in principle, excluded, while in others it may play an essential part. The diploma thesis is structured into five parts. The first part of the thesis defines the basic concepts appearing in the process of taking of evidence, as well as the historical development of anchoring the process of taking of evidence in the legal regulations of the Czech Republic since 1928. The next part deals with the principles that apply to the taking of evidence, be it the basic principles of action of administrative bodies or the principles of administrative proceedings themselves. The third part of the thesis deals with general administrative proceedings as regulated by Act No. 500/2004 Coll, Code of Administrative Procedure, as amended, while highlighting certain deviations in the taking of evidence based on special provisions applicable to certain proceedings, as found in Part Three, Title Four of the Code of Administrative Procedure. The fourth part deals with the taking of evidence where a decision of a first- or second-degree administrative body is cancelled within the administrative proceedings concerned. It is essential for the administrative body that the legal opinion expressed in the judgment of the administrative court is binding on it, also in terms of the taking of evidence conducted by the court, which the administrative body has to consider prior to taking a new decision. This part also briefly discusses the exceptions to the binding character of the legal opinion of the administrative court on the administrative body and the formal binding force of the case-law. The last part of the thesis deals with special administrative proceedings, i.e. administrative infractions proceedings, not long ago subjected to a new legal regulation. In the context of these proceedings, deviations from the general administrative proceedings are also apparent in the process of taking evidence, which is mainly due to the specific nature of this type of proceedings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Katrin Tadičová 819 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Katrin Tadičová 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Katrin Tadičová 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 299 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Josef Vedral, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 152 kB