velikost textu

Postavení a činnost České advokátní komory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení a činnost České advokátní komory
Název v angličtině:
The position and activities of the Czech Bar Association
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dmytro Krasovskyj
Vedoucí:
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
Id práce:
207101
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Česká advokátní komora, samosprávná stavovská organizace, stavovské předpisy
Klíčová slova v angličtině:
Czech Bar Association, self-governance professional organisation, professional regulations
Abstrakt:
Postavení a činnost České advokátní komory Abstrakt Tématem této diplomové práce je pojednání o „postavení a činnosti České advokátní komory“ (dále jen „ČAK“ nebo „Komora“). ČAK je samosprávnou stavovskou organizací a jedná se o profesní komoru s povinným členstvím. V rámci omezeného rozsahu diplomové práce není možné takto obsáhlé téma pojmout v celé jeho šíři. Hlavním cílem je poskytnout komplexní pohled na Komoru s poukazem na problémy, které jsou příznačné nejenom pro ČAK, ale i pro profesní komory s povinným členstvím jako celku. Kromě popisných pasáží diplomová práce obsahuje úvahy nad současnou právní úpravou a její možnou změnou. Diplomová práce se člení na úvod, tři části a závěr. První část stručně specifikuje historické postavení ČAK v naší zemi od poloviny 19. století až do současnosti. Tato část také pojednává o samosprávě Komory a jejím zakotvení v našem právním řádu. Druhá část se soustřeďuje na organizaci ČAK. Zákon o advokacii č. 85/1996 Sb. stanovuje, že organizační struktura Komory se skládá z obligatorních a fakultativních orgánů. Tato práce se především zaměřuje na obligatorní orgány Komory. Je zde popsáno, jaké funkce a pravomoci mají jednotlivé orgány. Stěžejní pro tuto diplomovou práci je část třetí. Ta se zaměřuje na činnosti Komory, a to především na činnost normativní. V souvislostí s předpisy, které vydává ČAK vzniká otázka jejich právní povahy, neboť není zřejmé, jedná-li se o právní předpisy či nikoliv. V této práci jsou předloženy argumenty podporující tezi, že se jedná o právní předpisy, tak i argumenty, které podporují opak. Smyslem bylo prezentovat čtenáři dostatek informací, tak aby si mohl vytvořit vlastní úsudek. V souvislosti s předpisy profesních komor není také zřejmé, které soudy mají pravomoc je přezkoumávat. V této diplomové práci je tak nabídnut návrh, který by tento problém mohl vyřešit. Je navrženo sjednocení právní úpravy profesních komor s povinným členstvím a určení, že příslušnými pro přezkum stavovských předpisů by byly správní soudy. Klíčová slova: Česká advokátní komora, samosprávná stavovská organizace, stavovské předpisy.
Abstract v angličtině:
The position and activities of the Czech Bar Association Abstract The topic of this diploma thesis is a treatise of „Position and activities of the Czech Bar Association“ (hereinafter CBA). The CBA is a self-governance professional organisation and it is a proffesional association with mandatory membership. It is not possible to contain so extensive topic in a whole scope within limited space of diploma thesis in general. The main aim of this thesis is to provide a complex perspective of the CBA and point out the issues that are charasteristic, not just for CBA, but for all proffesional associations with mandatory membership. In addition to the descriptive passages this diploma thesis includes reflections of the current legislation and possible modification of it. The diploma thesis consists of introduction, three parts and conclusion. The first part provides a brief description of the historicial position of the CBA in the Czech republic since the middle of the 19th century to the present day. This part deals with a self-governance of the CBA that is enshrined in a legal order of the Czech Republic. The second part is focused on organization of the CBA. The Advocacy Act no. 85/1996 Coll., sets down, that the structural organization of the CBA consists of the obligatory and facultative bodies. This diploma thesis aims on the obligatory bodies of the CBA and it is described what purpose and authority they have. The mainstay of this diploma thesis is the third part. This part focuses on activities of the CBA and primarly on the legislative activities. In connection with the proffesional regulation that is adopted by the CBA, arise a question of the legal character of these proffesional regulations. It is not obvious if they are legal rules or not. This thesis presents arguments in support of the proposition, that they are legal rules, as well as arguments for the opposite proposition. The main purpose was to present arguments from both sides, so that based on this information can a reader make his own conclusion about the character of these rules. In connection with the proffesional regulation it is not obvious, which courts have authority to determine whether proffesional regulations are in compliance with the law or not. This diploma thesis presents a solution for this problem. It could be solved by unification of acts that regulate proffesional associations with mandatory membership. Within this unification it could be set down that administrative courts are authorized to determine whether proffesional regulations are in compliance with the law or not. Klíčová slova: Czech Bar Association, Self-governance professional organisation, Professional regulations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dmytro Krasovskyj 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dmytro Krasovskyj 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dmytro Krasovskyj 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 293 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 152 kB