velikost textu

Konspirační teorie jako kvasináboženství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konspirační teorie jako kvasináboženství
Název v angličtině:
Conspiracy theories as quasireligion
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Hlaváčová
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D.
Oponent:
ThDr. Mgr. Jiří Gebelt, Th.D.
Id práce:
207090
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra religionistiky (28-06)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Husitská teologie — Religionistika (HT - R)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Konspirační teorie, mýtus, náboženství, kvazináboženství, neviditelné náboženství, implicitní náboženství, narativ, konstrukce smyslu, struktura, postmoderna, kultické milieu, symbol.
Klíčová slova v angličtině:
Conspiracy theories, myth, religion, quasi-religion, invisible religion, implicit religion, narative, construction of meaning, structure, postmodern, cultic milieu, symbol.
Abstrakt:
Abstrakt Konspirační teorie jsou staronový fenomén, který vposledních třech staletích nabyldůležitostiaspecificképovahy.Neoficiálněseetablovalyjakoalternativnítradice výkladu historických událostí, na kterou může být navázána i alternativní forma spirituality,kterájeznámájakokonspiritualita.Tentozpůsobintepretaceobvyklenabývá moci vmomentech, kdy konsenzuálně přijatý světonázor pozbyl své plauzibility pro jednotlivékonkrétníosobyneboskupinu. Konspiračníteoriejsouverbalizacíurčitéhozpůsobumyšleníajednání.Nejčastěji jsoumanifestoványveforměmýtu,kterýjechápánjakojednazdominantníchstruktur běžněasociovánastradičněchápanýmnáboženstvím.Ztohotohlediskaasohledemna funkcikonspiračních narativů, jsou konspirační teorie zkoumány jako funkcionální a strukturálníekvivalentynáboženství. Mezitakovéfunkcepatřípředevšímobranařádu(nomos),rozlišovánívnějšíreality avysvětlenípřítomnostiZlavesvětě.Dálesetakékonspiračníteoriemohoustátmédiem činástrojemsociálníchaktérůvmocenskýchbojích. Tatoprácepředstavujepřehledsoučasnýchpřístupůvreligionistickémdiskursu, které se zabývají nekonvenční religiozitou a využívá těchto přístupů pro studium konspiračníchteorií.
Abstract v angličtině:
Summary Conspiracytheoriesareanold-newphenomenonwhichhasgaineditsimportance and specific character over the last three centuries. Unofficially, they have become an alternative tradition of the interpretation of historical events connected with an alternative form of spirituality, known as conspirituality. This manner of the interpretationusuallyholdsthepowerwhentheconsensuallyacceptedworldviewloses itsplausibilityfortheconcretepersonorgroup. Conspiracytheoriesaretheverbalizationofacertainwayofthinkingandaction which depends on it. Most often, they are manifested in the form of myths. That is understood as one of the dominant structures, commonly connected with traditionally perceivedreligion.Fromthispointofviewandintermsofthefunctionassociatedwith conspiracy narratives, conspiracy theories are examined as functional and structural equivalentsofreligion. Thesefunctionsareespeciallythedefenseoftheorder(nomos),differentiationof theouterrealityortheexplanationofthepresenceofEvilintheworld.Inaddition,they canalsobecomeamediumortoolofsocialactorsinpowerrelations. This thesis represents the complementary overview of the contemporary approachesinthestudyofreligiondiscourse,whichdealswithunconventionalreligiosity anditappliestheseapproachestothestudyofconspiracytheories.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Hlaváčová 721 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Hlaváčová 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Hlaváčová 26 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D. 422 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThDr. Mgr. Jiří Gebelt, Th.D. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. 152 kB