velikost textu

Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení
Název v angličtině:
Reimbursement of costs in trial proceedings and enforcement proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lukáš Jelínek
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
207079
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
náhrada nákladů, nalézací řízení, exekuční řízení
Klíčová slova v angličtině:
reimbursement of costs, trial proceedings, enforcement proceedings
Abstrakt:
Abstrakt Cílem diplomové práce na téma Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení je poskytnout ucelený pohled na právní úpravu problematiky náhrady nákladů nalézacího a exekučního řízení a tuto úpravu následně kriticky zhodnotit a vyzdvihnout jak její klady, tak i nedokonalosti, poukázat na důsledky, jež mohou v souvislosti s tímto v praxi nastat, a pokusit se nalézt cestu ke vhodnějším řešením. Diplomová práce se skládá z úvodu, dvou částí zabývajících se zvlášť náhradou nákladů v nalézacím řízení a náhradou nákladů v exekučním řízení a závěru. V úvodu je blíže specifikováno téma diplomové práce a její cíl. První část diplomové práce, jenž se zabývá náhradou nákladů v řízení nalézacím, je členěna na sedm kapitol. V první kapitole je obecně definován pojem nákladů řízení. Druhá kapitola pak blíže specifikuje konkrétní druhy nákladů, které mohou v nalézacím řízení vzniknout. V třetí kapitole je rozebráno hledisko účelnosti nákladů řízení, které je velmi významnou okolností pro rozhodnutí o náhradě nákladů. Předmětem čtvrté kapitoly je specifikace povinnosti k placení nákladů řízení. Pátá kapitola detailně popisuje náhradu nákladů nalézacího řízení sporného, a to jak z hlediska zákonné úpravy, tak z hlediska obecných zásad a principů, které jsou pro toto téma relevantní. V šesté kapitole je stejným způsobem rozebrána náhrada nákladů nalézacího řízení nesporného. Poslední kapitola první části se pak věnuje náhradě nákladů řízení v řízeních o opravných prostředcích. Předmětem druhé části diplomové práce je problematika náhrady nákladů v řízení vykonávacím. Tato část je rozdělena do třech kapitol, z nichž první obecně popisuje rozdíly mezi soudním výkonem rozhodnutí a exekucí a zbylé dvě kapitoly se pak vždy zabývají postupem pro náhradu nákladů řízení v těchto vykonávacích řízeních, přičemž celá diplomová práce byla zpracována s důrazem na bohatou judikaturu. V závěru je současná právní úprava náhrady nákladů řízení kriticky zhodnocena.
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of the thesis Reimbursement of costs in trial proceedings and enforcement proceedings is to provide a comprehensive view of the legal regulation on the topic of reimbursement of costs in trial and enforcement proceedings and subsequently to critically evaluate this regulation and to try to find a way to more appropriate solutions. The thesis consists of an introduction, two parts dealing separately with the reimbursement of costs in trial proceedings and the reimbursement of costs in the enforcement proceedings and a conclusion. The introduction specifies the topic of the thesis and its purpose. The first part of the thesis, which covers the reimbursement of costs in the trial proceedings, is divided into seven chapters. The first chapter generally defines the concept of costs. The second chapter then describes the specific types of costs that may be incurred in trial proceedings. The third chapter discusses the aspect of efficiency of costs, which is a very important factor in the decision to pay the costs. The subject of the fourth chapter is the specification of the obligation to pay the costs. The fifth chapter describes in detail the reimbursement of costs of the contentious trial proceedings, both in terms of legislation and in terms of general principles that are relevant to the topic. In the sixth chapter, the reimbursement of costs of the non-contentious trial proceedings is similarly analysed. The last chapter of the first part then deals with the reimbursement of costs of the appeal proceedings. The subject of the second part of the thesis is an issue of reimbursement of costs in enforcement proceedings. This part is divided into three chapters, the first of which generally describes the differences between judicial execution of decision and execution proceedings. The remaining two chapters are each concerned with the procedure for reimbursement of costs in these enforcement proceedings, while the entire thesis has been developed with emphasis on rich case law. In conclusion, the current legislation on costs reimbursement is critically evaluated throughout this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Jelínek 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Jelínek 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Jelínek 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 152 kB