velikost textu

Aspekt víry u syndromu vyhoření

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aspekt víry u syndromu vyhoření
Název v angličtině:
Aspect of faith in burnout syndrome
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Caklová, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Michael Martinek, Th.D.
Oponent:
PhDr. Eva Mašková, Ph.D.
Id práce:
207078
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Syndrom vyhoření, neurofyziologie stresu, riziková osobnost typ A, vnitřní motivátory, salutogeny, koherence osobnosti, vnitřní odolnost (resilience)
Klíčová slova v angličtině:
Burnout syndrom, stress neurophysiology, risk personality type A, internal motivators, salutogens, personality coherence, internal resilience
Abstrakt:
Anotace Cílem bakalářské práce „Aspekt víry u syndromu vyhoření“ bylo zamyslet se nad vztahem víry k syndromu vyhoření. Pomáhá víra v Boha k tomu, aby k syndromu vyhoření nedošlo, nebo může být za určitých podmínek jeho rizikovým faktorem? Syndrom vyhoření vzniká v důsledku narušení vnitřní rovnováhy člověka způsobené dlouhodobým působením negativních faktorů z vnějšího prostředí (stresorů), které se sejdou s určitými rizikovými faktory osobnostními. Na rizikové osobnostní vzorce je v této práci pohlíženo z pohledu transakční analýzy, která za vzorci lidského chování vidí vnitřní pohaněče (motivátory). Jsou to rady a příkazy z dětství, typu „Zaber!“, „Buď dokonalý!“ a další, které pak formují realitu člověka. Pokud člověk tyto pohaněče nebrzdí, ale podporuje, pak je jako svíčka hořící z obou stran – svítí výrazně, ale o to rychleji vyhoří. Tato práce se pokouší zjistit, zda je víra v Boha v procesu vyhořívání brzdou nebo „palivem“. V teoretické části jsou v rámci rizikových faktorů nastíněny obě tyto možnosti. Teoretická část je rozdělena do dvou hlavních tematických okruhů. Prvním je seznámení se syndromem vyhoření, jeho symptomy, rizikovými faktory vnějšími a osobnostními. Druhý okruh se zabývá rolí víry u syndromu vyhoření, kde je nastíněn jak její pozitivní, tak i možný rizikový vliv na vyhoření. Dívá se i na to, jaké může mít vyhoření důsledky na víru v Boha. Zbytek práce se věnuje prevenci, aby k vyhoření nedošlo a pomoci těm, kteří již vyhořením prošli. Praktická část je tvořena výzkumem, který se pokouší zjistit, zda hraje víra v Boha v procesu vyhořívání nějakou roli a popřípadě jakou. Klíčová slova: Syndrom vyhoření, neurofyziologie stresu, riziková osobnost typ A, vnitřní motivátory, salutogeny, koherence osobnosti, vnitřní odolnost (resilience).
Abstract v angličtině:
Summary The aim of the bachelor thesis "The aspect of faith in burnout syndrome" was to reflect on the relationship of belief to burnout. Does belief in God help to prevent burnout or under certain circumstances, can it be a risk factor? Burnout develops as a result of disturbing the inner balance of a person caused by the long-term effects of negative factors from the external environment (stressors), which will meet certain risk factors of personality. In this work the risk personality patterns, which are controled of internal drivers (inner motivators), viewed from the perspective of transactional analysis. These motivators are advices and commands from childhood, such as "Try hard!", "Be Perfect!" and the others that then shape the reality of man. If a person does not brake them, but supports them, then he is like a candle burning from both sides - shining greatly, but it burns out faster. This work attempts to find out whether belief in God is in the process of burnout a brake or "fuel". The theoretical part is divided into two main thematic areas. The first is to get acquainted with burnout, its symptoms, external and personality risk factors. The second part deals with the role of belief in God in burnout, where are both options outlined, its positive and potential risk effects on burnout. There is also a look at the consequences of burnout on faith in God. The rest of the work is dedicated to prevention, how to avoid burnout and how to help those who have already been burned out. The practical part consists of a research that tries to find out whether the faith in God plays a role in the process of burning out, and what kind. Keywords: Burnout syndrom, stress neurophysiology, risk personality type A, internal motivators, salutogens, personality coherence, internal resilience.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Caklová, DiS. 1.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Caklová, DiS. 654 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Caklová, DiS. 368 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Caklová, DiS. 349 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michael Martinek, Th.D. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Mašková, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Petr Gallus, Ph.D. 152 kB