text size

Majetková podstata v insolvenčním řízení

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Majetková podstata v insolvenčním řízení
Titile (in english):
Assets in Insolvency Proceedings
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Eva Bistárová
Supervisor:
JUDr. Tomáš Pohl
Opponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Thesis Id:
207077
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
12/05/2020
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
majetková podstata, insolvenční zákon, insolvenční řízení
Keywords:
assets, the Insolvency Act, insolvency proceedings
Abstract (in czech):
Majetková podstata v insolvenčním řízení Abstrakt Tato diplomová práce poskytuje komplexní analýzu institutu majetkové podstaty v insolvenčním řízení. První kapitola je zaměřena na definici pojmu majetková podstata se zaměřením na význam tohoto institutu v současném českém právním řádu. Druhá kapitola analyzuje rozsah majetkové podstaty a instituty neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů v insolvenčním řízení, a to včetně analýzy ustanovení týkajících se odpůrčí žaloby. Součástí třetí kapitoly je vedle pozitivního a negativního vymezení obsahu majetkové podstaty a podrobného popisu majetkových hodnot tvořících majetkovou podstatu též popis vzájemného vztahu insolvenčního a exekučního řízení. Následně se čtvrtá kapitola věnuje procesu zjišťování majetkové podstaty se zaměřením na povinnost dlužníka nebo osob jednajících za dlužníka, resp. třetích osob a orgánů veřejné správy, poskytnout součinnost insolvenčnímu správci. Pátá kapitola se zabývá povinnostmi insolvenčního správce při soupisu majetkové podstaty a podmínkami, za nichž se lze domáhat vyloučení a vynětí majetkových hodnot z majetkové podstaty. Kapitola šestá analyzuje právní úpravu nakládání s majetkovou podstatou, a to včetně správy majetkové podstaty a určení osoby s dispozičními oprávněními v závislosti na průběhu řízení a na způsobu řešení úpadku dlužníka. Závěr této diplomové práce představuje kapitola sedmá, jež obsahuje vymezení jednotlivých způsobů zpeněžení majetkové podstaty a postup při nakládání s výtěžkem zpeněžení. Součástí této kapitoly je též zkoumání vlivu zajištěných věřitelů na proces zpeněžení majetkové podstaty a na způsob uspokojování zajištěných pohledávek v insolvenčním řízení. Cílem této diplomové práce je tak nejen představit komplexní výklad institutu majetkové podstaty v insolvenčním řízení, ale též analyzovat značný vliv rozhodovací praxe vrchních soudů a Nejvyššího soudu České republiky na řešení sporných otázek insolvenčního práva a zhodnotit vliv posledních novelizací insolvenčního zákona a souvisejících podzákonných předpisů na institut majetkové podstaty. Klíčová slova majetková podstata, insolvenční zákon, insolvenční řízení
Abstract:
Assets in Insolvency Proceedings Abstract The diploma thesis provides comprehensive analysis of an institute of assets in insolvency proceedings. The first chapter focuses on a definition of assets aiming at importance of the institute in the current legal system in the Czech Republic. The second chapter analyses an extent of assets and institutes of invalidity and ineffectiveness of legal actions in insolvency proceedings including an analysis of provisions related to defence indictment. In addition to positive and negative determination of a content of assets and detailed description of the relevant assets, a description of a mutual relation of insolvency and execution proceedings is a part of the third chapter. Subsequently, the fourth chapter deals with assets determination procedure aiming at an obligation of a debtor or persons acting on behalf of a debtor as well as the third persons and public authorities to provide an insolvency administrator with cooperation. The fifth chapter concerns obligations of an insolvency administrator relating to an inventory of assets and conditions under which seeking exclusion and exemption from assets may be achieved. The sixth chapter analyses a legislation related to disposition over assets including an administration of assets and determination of a person with the rights of disposition according to a course of proceedings and a method of a resolution of insolvency. The seventh chapter represents a conclusion of the diploma thesis containing both a determination of particular means of realization of assets and a procedure of handling the proceeds from realization. The research regarding both the impact of the secured creditors on realization of assets and means of secured receivables satisfaction in insolvency proceedings is also a part of the particular chapter. The diploma thesis objective is not only to introduce the comprehensive interpretation of the institute of assets in insolvency proceedings but also to analyse the significant impact of the high courts and the Supreme Court of the Czech Republic case law on solution of insolvency law contentious issues and to appraise the influence of the recent amendments of the Insolvency Act and related secondary legislation on the institute of assets. Key words assets, the Insolvency Act, insolvency proceedings
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Eva Bistárová 1.24 MB
Download Abstract in czech Mgr. Eva Bistárová 174 kB
Download Abstract in english Mgr. Eva Bistárová 167 kB
Download Supervisor's review JUDr. Tomáš Pohl 302 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 95 kB
Download Defence's report JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 152 kB