text size

Vznik a zrušení osvojení u nás a v jiných právních řádech

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Vznik a zrušení osvojení u nás a v jiných právních řádech
Titile (in english):
Establishment and revocation of adoption in our country and in other legal systems
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Viktor Němec
Supervisor:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Opponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Thesis Id:
207063
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
14/05/2020
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Osvojení, Osvojitel, Osvojenec, Rodinné právo
Keywords:
Adoption, Adopter, Adoptee, Family Law
Abstract (in czech):
Vznik a zrušení osvojení u nás a v jiných právních řádech Abstrakt Diplomová práce se věnuje vzniku a zrušení osvojení nezletilého dítěte v České republice, v Nizozemsku a v australském státě Nový Jižní Wales. Práce obsahuje úvod, sedm částí a závěr. V první části se autor věnuje vývoji institutu osvojení především na českém území, vysvětlení pojmu osvojení a jeho pojetí podle českého práva v občanském zákoníku a dále dělení osvojení podle teoretické typologie. V druhé části jsou probrány předpoklady pro vznik osvojení. Zvláštní pozornost autor věnuje postavení dítěte a jeho (nejlepšímu) zájmu, jak o něm mluví české právo i mezinárodní úmluvy o lidských právech. Další výklad je zaměřen na postavení rodičů osvojovaného dítěte a na postavení osvojitele. Třetí část této diplomové práce se zabývá zprostředkováním osvojení a procesními aspekty řízení o osvojení před soudem. Autor v této části přibližuje, jak probíhá celý osvojovací proces. Dále se věnuje postavení zúčastněných osob v řízení před soudem, zastoupení a překážkám v řízení. Ve čtvrté části je pozornost směřována na následky rozhodnutí o osvojení, na to, jak se mění postavení dítěte a dalších osob; autor zdůrazňuje rozdíl oproti dřívější právní úpravě. Pátá část je věnována zrušení osvojení; autor vysvětluje, v čem spočívá určitá kontroverze tzv. automatické konverze zrušitelného osvojení na nezrušitelné. V šesté části autor vysvětluje podstatu institutu osvojení zletilého, který po mnoha desítkách let vrátil do českého rodinného práva. Zdůrazněny jsou především odlišnosti od osvojení nezletilého dítěte. Poslední sedmá část diplomové práce je věnována úpravě vzniku a zrušení osvojení v Nizozemsku a v australském státě Nový Jižní Wales. Autor probírá tamější úpravy a kriticky je srovnává s českými předpisy. Obsahem závěru práce je obecné shrnutí nejdůležitějších aspektů tématu a autorovo hodnocení všech tří právních úprav osvojení, kterými se v práci zabývá. Klíčová slova: Osvojení, Osvojitel, Osvojenec, Rodinné právo
Abstract:
Establishment and revocation of adoption in our country and in other legal systems Abstract The diploma thesis is devoted to the establishment and revocation of the adoption of a minor child in the Czech Republic, the Netherlands and the Australian state of New South Wales. The thesis consists of an introduction, seven parts and a conclusion. In the first part the author deals with the historical development of the institute of adoption in the Czech territory, explaining the idea and conception of adoption according to Czech Civil Code and its division according to theoretical typology. The second part discusses the conditions of adoption. The author pays special attention to the position of the child and his / her best interest, as discussed by Czech law and international human rights conventions. Further explanation is focused on adopter and the position of child’s parents. The third part of this thesis is focused on adoption service and adoption's procedurals in the court. In this section, the author describes how the child is adopted. It also deals with the legal position of persons involved in the proceedings, representation and proceedings obstacles. In the fourth part, attention is focused on the consequences of adoption decisions for the child and other persons. The author emphasizes the difference from the previous regulation. The fifth part is devoted to the revocation of adoption; the author explains the controversy of automatic conversion to irrevocable adoption. In the sixth part, the author describes the conception of the institute of adoption of an adult. This institute is returned to the Czech law after many decades. In particular, the differences from the adoption of a minor child are emphasized. The seventh part of the thesis is focused on the regulation of the establishment and revocation of adoption in the Netherlands and the Australian state of New South Wales. The author describes local legislation and critically compares them with Czech regulations. The conclusion of the thesis is a summary of the most important aspects of the topic and the author's evaluation of all three legal regulations of adoption at the end of the thesis. Key words: Adoption, Adopter, Adoptee, Family Law
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Viktor Němec 1.05 MB
Download Abstract in czech Mgr. Viktor Němec 55 kB
Download Abstract in english Mgr. Viktor Němec 55 kB
Download Supervisor's review doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 37 kB
Download Opponent's review JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 475 kB
Download Defence's report JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 152 kB