velikost textu

Neonatal cheiloplasty as the first surgery in patients with orofacial clefts, its benefits and possible risks

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neonatal cheiloplasty as the first surgery in patients with orofacial clefts, its benefits and possible risks
Název v češtině:
Neonatální cheiloplastika jako první operativa u pacientů s orofaciálními rozštěpy, její výhody a možná rizika
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Kordačová
Vedoucí:
RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Eva Hoffmannová
Konzultant:
MUDr. Jiří Borský
Id práce:
207061
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
neonatální cheiloplastika, rozštěp rtu, rozštěp rtu a patra, načasování operace
Klíčová slova v angličtině:
neonatal cheiloplasty, cleft lip, cleft lip and palate, operation in new-borns, early surgery, operation timing
Abstrakt:
Abstrakt Neonatální cheiloplastika je první plastickou operací prováděnou u pacientů s orofaciálními rozštěpy, obvykle ve stáří 1 až 8 dní. Používá se modifikovaný protokol pro cheiloplastiku, standardně prováděnou ve věku pacienta 3 až 6 měsíců. V České republice se momentálně jedná o převládající metodu operace pacientů trpícími rozštěpem rtu. Mezi výhody této operace patří lepší hojení jizvy a lepší estetické výsledky, snížený psychický a sociální tlak na rodinu a dítě, možnost normálního krmení či kojení novorozence od raného věku a nižší pravděpodobnost potřeby sekundárních operací. Negativní následky způsobené přímo načasováním operace nejsou dokumentovány. Nicméně diskutované otázky zahrnují bezpečnost celkové anestezie a její vliv na budoucí IQ jedince, vliv na růst a vývoj čelistí a estetické výsledky zákroku. Zároveň, neonatální cheiloplastika představuje náročnější zákrok z finančního hlediska a klade zvýšené nároky na zkušenost celého chirurgického týmu. Hlavním úkolem této práce bylo dle dostupné literatury zhodnotit výhody a možná rizika spojená s neonatální cheiloplastikou jako prvním chirurgickým zákrokem prováděným u pacientů s orofaciálními rozštěpy. Zároveň zmínit, na které problémy je zaměřený současný výzkum a která problematika by měla být sledována v budoucích studiích. Klíčová slova: neonatální cheiloplastika, rozštěp rtu, rozštěp rtu a patra, načasování operace
Abstract v angličtině:
Abstract Neonatal cheiloplasty is the first plastic surgery performed in patients with orofacial clefts, usually carried out at the age of 1 to 8 days. A modified protocol for standard cheiloplasty, performed at the age of 3 to 6 months, is used. Neonatal cheiloplasty is currently a predominant method for lip surgery in cleft lip patients in the Czech Republic. Advantages of this method are better scar healing associated with better aesthetic results, reduced psychological and sociological pressure on the family and the infant, better quality of feeding and breastfeeding, and possibly reduced need of secondary repair. There is no documented direct negative consequence of the early timing. Nevertheless, possible risks can be associated with general anaesthesia at such low age, as it could have a negative effect on future IQ of the patient, and a possibility of reduced growth and development of jaws and impaired facial aesthetic outcomes. Further, compared to classical cheiloplasty, early surgery is more expensive and demands higher skills and experiences of the surgeon and the whole team performing the procedure. Main goals of this work were to evaluate the benefits and possible risks of neonatal cheiloplasty as the first surgery performed in patients with orofacial clefts using available studies on this topic and to discuss, on which topics further research should focus. Keywords: neonatal cheiloplasty, cleft lip, cleft lip and palate, operation in new-borns, early surgery, operation timing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Kordačová 1002 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Kordačová 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Kordačová 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Hoffmannová 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Karolína Kordačová 214 kB