velikost textu

Nabytí od neoprávněného

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nabytí od neoprávněného
Název v angličtině:
Acquisition of the property right from an unauthorized person
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Natálie Cmíralová
Vedoucí:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
207056
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nabytí vlastnického práva, dobrá víra, neoprávněná osoba
Klíčová slova v angličtině:
Acquisition of the property right, good faith, unauthorized person
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce pojednává o tématu nabytí od neoprávněného, představující výjimku z římskoprávní zásady nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, tedy, že nikdo nemůže na jiného převést více práv, než sám má. Nabytí od neoprávněného je jedním z originárních způsobů nabytí vlastnického práva, jímž je významně zasahováno do ústavně zaručeného práva vlastnit majetek. Z toho důvodu je nezbytné podrobovat zákonnou úpravu nabytí od neoprávněného bližšímu a kritickému zkoumání a hodnocení, zda po bezmála šesti letech od rekodifikace soukromého práva v České republice vyhovuje evropským standardům zákonných úprav nabytí od neoprávněného a výtkám, které byly směřovány vůči předchozí právní úpravě. Diplomová práce předkládá čtenáři ve svých pěti kapitolách obecné pojednání o povaze věcných práv a vlastnického práva, ucelený výklad o historickoprávních východiscích nabytí od neoprávněného, důkladnou analýzu platné právní úpravy nabytí od neoprávněného, včetně vlivů zejména rakouské, ale i německé právní úpravy a judikatury, zhodnocení platné právní úpravy s poukázáním na některé její nedostatky a úvahy de lege ferenda. V závěru se diplomová práce věnuje stručnému popisu rakouské právní úpravy nabytí od neoprávněného a její komparaci s českou právní úpravou.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with the topic of acquisition of the property right from an unauthorized person, representing an exception to the Roman law principle nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, which means that no one can transfer more rights to another than he or she has. Acquisition of the property right from an authorized person represents one of the original ways of acquiring the property right, which significantly infringes on constitutionally guaranteed property right. For this reason, it is necessary to subject the legal regulation of acquisition of the property right from an unauthorized person to closer and critical examination and to assessment whether it complies with European standards of legal regulation of acquisition of the property right from an unauthorized person and whether it satisfies the reproaches aimed at previous legal regulation of acquisition of the property right from an unauthorized person, all after nearly six years after the recodification of private law in the Czech Republic. The diploma thesis in its five chapters presents to the reader a presentation of the nature of rights in rem and property right, historical grounds of the acquisition of the property right from an unauthorized person, a thorough analysis of current Czech legal regulation, including influences of Austrian and German legal regulation and court ruling, an assessment of the current Czech legal regulation with reference to some of its deficiency, and considerations de lege ferenda. In conclusion, the diploma thesis deals with a brief description of the Austrian legal regulation of the acquisition of the property right from an unauthorized person and with its comparison with the Czech legal regulation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Natálie Cmíralová 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Natálie Cmíralová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Natálie Cmíralová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 304 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 152 kB