velikost textu

Provádění staveb a jejich změn

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Provádění staveb a jejich změn
Název v angličtině:
Construction of buildings and their alterations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jiří Koucký
Vedoucí:
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Oponent:
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Id práce:
207028
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
provádění staveb, stavba, stavební povolení
Klíčová slova v angličtině:
construction of building, building, building permit
Abstrakt:
Provádění staveb a jejich změn Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá jednou z částí veřejného stavebního práva, a sice regulací povolovacích procesů provádění staveb a jejich změn. Tyto procesy vysvětluje a rozebírá. Také se věnuje porušení veřejného stavebního práva a jeho následkům. Zároveň srovnává platnou právní úpravu s plánovanou rekodifikací stavebního práva, která má přinést zcela zásadní systémové změny a je v současné době velmi diskutována nejen odbornou veřejností. Diplomová práce se nezabývá povolováním staveb z hlediska územního a také vynechává právní úpravu zabývající se užíváním staveb. Práce se dělí na osm kapitol. První kapitola se zabývá prameny stavebního práva. Druhá kapitola osvětluje základní pojmy stavebního práva jako je stavba, stavebník a další. Třetí kapitola se věnuje organizaci stavebních úřadů. Čtvrtá kapitola rozebírá jednotlivé způsoby získání veřejnoprávního oprávnění k provádění stavby. Kromě tzv. volného režimu rozebírá režim ohlášení, stavebního povolení a také společného řízení. Pátá kapitola se věnuje dvěma alternativním postupům k získání veřejnoprávního oprávnění k provádění staveb, kterými jsou veřejnoprávní smlouva a oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. Šestá kapitola je věnována opakovanému stavebnímu řízení. Sedmá se věnuje změnám staveb před jejich dokončením. Osmá kapitola pojednává o porušení stavebního práva jeho odhalení a následcích. Zejména tedy o tzv. „černých stavbách“, kontrolních prohlídkách stavby, nařízení odstranění stavby, dodatečném povolení, přestupcích, o neodkladném odstranění stavby, o nutných zabezpečovacích pracích a o nařízení nezbytných úprav. Závěr obsahuje shrnutí celé práce a zejména kritiku plánované rekodifikace veřejného stavebního práva, přičemž poukazuje na další problémy v souvislosti s legislativním postupem. Klíčová slova: provádění staveb, stavba, stavební povolení
Abstract v angličtině:
Construction of buildings and their alterations Abstract This thesis deals with one of the parts of public building law, namely the regulation of permitting processes of construction and its alterations. These processes are explained and analyzed. It also deals with the infringement of public building law and its repercussions. At the same time, it compares the current legislation with the planned recodification of building law, which might bring about fundamental system changes and is currently being discussed not only by the professional public. The thesis does not deal with the permit of buildings from the territorial point of view and also omits the legislation dealing with the use of buildings. The thesis is divided into eight chapters. The first chapter deals with the sources of building law. The second chapter explains the basic terms of construction law such as construction, builder and others. The third chapter deals with the organization of building offices. The fourth chapter talks about the various ways of obtaining a license to carry out construction. Apart from the so-called free regime, it analyzes the notification, building permit and joint processes regime. The fifth chapter contains two alternative procedures for obtaining public authority permit to perform construction, which are a public law contract and notification of a building project with an authorized inspector certificate. The sixth chapter is devoted to repeated building process. The seventh is devoted to building changes before completion of building. The eighth chapter is about the break of the building law, its detection and consequences. In particular, the so-called “black constructions”, inspection inspections of the building, enaction the removal of the constructions, additional permit, misdemeanors, urgent removal of the building, the necessary security work and enaction the necessary modifications. The conclusion contains a summary of the whole thesis and especially the criticism of the planned recodification of public building law, pointing out other problems in connection with the legislative procedure. Klíčová slova: construction of building, building, building permit
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Koucký 786 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Koucký 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Koucký 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 219 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 294 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. 152 kB