text size

Možnosti nahrazení vazby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Možnosti nahrazení vazby
Titile (in english):
Means of Substitution of Custody
Type:
Diploma thesis
Author:
Anna Gantnerová
Supervisor:
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Opponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Thesis Id:
206992
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Criminal Law (22-KTP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
28/05/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Vazba, nahrazení vazby, elektronická kontrola
Keywords:
Pre-trial custody, substitution of custody, electronic monitoring
Abstract (in czech):
Abstrakt – Možnosti nahrazení vazby Tématem předkládané diplomové práce jsou možnosti nahrazení vazby. Institut vazby je velmi aktuálním tématem, které se dynamicky vyvíjí a které i v dnešní době vzbuzuje kontroverze. Zásluhou tuzemských i mezinárodních soudů se neustále zvyšuje standard ochrany základních lidských práv, a proto i na vazbu je v současnosti pohlíženo jako na krajní zajišťovací opatření, které může být použito pouze v případě, že nelze využít mírnějších prostředků. Cílem diplomové práce je představit tyto prostředky, kterými je možné vazbu nahradit, včetně uvedení jejich problematických aspektů v teorii i praxi, jejich kritického zhodnocení a návrhů de lege ferenda. První část diplomové práce se zabývá obecnou charakteristikou vazby a předpoklady jejího využití. Jedná se o důležitou součást této diplomové práce, neboť náhradní prostředky z institutu vazby přímo vycházejí. Druhá část diplomové práce se zaměřuje na historický vývoj jednotlivých institutů náhrady vazby. Jedná se spíše o stručný přehled s uvedením nejzásadnějších novel, dle názoru autorky je ovšem pro správné pochopení současné právní úpravy nutné mít povědomí o historických souvislostech vzniku a využívání náhradních opatření za vazbu. Třetí stěžejní část diplomové práce nejdříve obecně představuje možnosti nahrazení vazby tak, jak jsou zakotveny v českém právním řádu a v mezinárodněprávní úpravě. Dále se podrobněji zabývá všemi instituty, kterými lze v české právní úpravě nahradit vazbu včetně specifické úpravy vazby a jejich náhradních institutů v případě mladistvých. Napříč touto částí jsou u jednotlivých náhradních institutů uváděny teoretické i aplikační problematické aspekty a návrhy na jejich možná řešení. Čtvrtá část diplomové práce se věnuje aktuálnímu tématu elektronické kontroly. Uveden je její vývoj jak v českém, tak mezinárodním prostředí a dále také způsob jejího využití při náhradě vazby v české právní úpravě. V dalších kapitolách této části jsou představena pozitiva i možná úskalí tohoto institutu včetně návrhů de lege ferenda. Protože Anglie a Wales mají dlouholeté zkušenosti s elektronickou kontrolu při náhradě vazby, je ve čtvrté části zařazeno i představení jejich právní úpravy v této oblasti. Pátá část diplomové práce shrnuje úvahy o možnostech náhrady vazby a celkově je hodnotí. Závěrem jsou uvedeny návrhy na změnu legislativy de lege ferenda, které mají dle názoru autorky potenciál na zefektivnění právní úpravy. 90
Abstract:
Abstract – Means of substitution of custody The topic of this thesis are the means of substitution of custody. The institute of custody is a very actual topic that is developing dynamically and is still controversial. Thanks to both domestic and international courts, the standard of protection of basic human rights keeps increasing and custody is therefore considered an extreme securing measure that can only be used in case there are no usable milder means. The aim of this thesis is to introduce these means of substitution of custody, stating their issues in theory and in praxis, their critical evaluation and suggestions de lege ferenda. The first chapter of this thesis focuses on general characteristics of custody and conditions of its use. The first chapter is a crucial part of the thesis as the means of substitution of custody directly relate to the institute of custody itself. The second chapter of this thesis focuses on the development of individual means of substitution of custody. It is a rather brief overview of the most significant amendments to legislation. In the author’s opinion though, to correctly understand the current legislation concerning means of substitution of custody, it is necessary to be aware of the historical context of the establishment and use of these means. The third and pivotal part of this thesis first generally presents the means of substitution of custody as they are embedded in the Czech legislation and in international law. Furthermore, it deals in more detail with all the means by which custody may be substituted within the Czech legislation, including the specific regulation of custody and its substitution in the case of juveniles. Throughout this section, the various substitution institutes theoretical and application problematic aspects and suggestions for their possible solutions are presented. The fourth part of this thesis deals with the current topic of electronic monitoring. Its development in the Czech and international environment is presented as well as the way of its use as substitution of custody in the Czech legislation. In the following parts of this chapter, positives and possible pitfalls of this institute, including de lege ferenda suggestions, are presented. Since England and Wales have many years of experience in electronic custody substitution control, the fourth part includes a presentation of their legislation in this area. The fifth part of the thesis summarizes reflections on the means of substitution of custody and evaluates them in general. Lastly, suggestions to change the legislation de lege ferenda are presented, which, in the opinion of the author, have the potential to streamline the legislation. 91
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Anna Gantnerová 1.43 MB
Download Abstract in czech Anna Gantnerová 194 kB
Download Abstract in english Anna Gantnerová 188 kB
Download Supervisor's review JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 117 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 61 kB
Download Defence's report JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB