velikost textu

Vazba jako prostředek ultima ratio

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vazba jako prostředek ultima ratio
Název v angličtině:
Criminal custody as an ultima ratio instrument
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Petra Nekolová
Vedoucí:
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
206989
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vazba, osobní svoboda, ultima ratio.
Klíčová slova v angličtině:
Criminal custody, personal freedom, ultima ratio.
Abstrakt:
Abstrakt: Vazba jako prostředek ultima ratio Tato diplomová práce pojednává o institutu vazby jakožto nejzávažnějším z trestně- procesních zajišťovacích institutů, k němuž by se orgány činné v trestním řízení měly uchylovat jen v krajních případech a to při striktním splnění zákonných podmínek. Smyslem této práce je vysvětlit prostřednictvím ústavou garantované osobní svobody a presumpce neviny, kteréžto jsou vazbou nejvíce dotčeny, nezbytnost lpět na jejím využívání jen v situacích, kdy není jiného východiska a nelze účelu trestního řízení dosáhnout jinými mírnějšími opatřeními, tedy aplikovat ji jako opatření ultima ratio. Stěžejní část této práce je pak věnována jednotlivým zákonným požadavkům současné účinné právní úpravy, jež mají zajistit respektování uvedeného přístupu i v praxi. Ve zmíněné části je podrobněji rozebrán postup orgánů rozhodujících o vazbě, které si před učiněním rozhodnutí o ní musí předně zodpovědět otázku, zda-li je trestní stíhání osoby důvodné a zda je dosažen určitý stupeň podezření, že tato trestný čin spáchala. Po jejím vyřešení jest zapotřebí zkoumat existenci konkrétních skutečností odůvodňujících některou(é) z obav taxativně vypočtených v trestním řádu (vazba útěková, koluzní a předstižná) a tyto následně náležitě odůvodnit, čemuž se detailněji věnuje kapitola týkající se vazebních důvodů. Přitom se rozhodující orgán musí vypořádat s tím, jestli jsou v dané trestní věci splněny podmínky pro nahrazení vazby některým ze substitučních opatření blíže specifikovaných v samostatné kapitole (záruka, slib obviněného, dohled probačního úředníka, předběžné opatření, peněžitá záruka a umístění v péči důvěryhodné osoby), a případně jej uložit přednostně namísto omezení osobní svobody vazbou. Pozornost je v této práci soustředěna rovněž na problematiku rozhodování o vazbě a s ní související právo na spravedlivý proces a na další významnou záruku základních práv obviněného představovanou jednak uzákoněním nejvyšší přípustné doby jejího trvání diferencované podle typové závažnosti stíhaného trestného činu, při jejímž uplynutí osobu nelze dále omezovat na její osobní svobodě, a dále možností obviněného kdykoli žádat o propuštění z vazby na svobodu.
Abstract v angličtině:
Abstract: Criminal custody as an ultima ratio instrument This thesis deals with a criminal custody which is considered as the most serious instrument within criminal procedural security measures which should be used by law enforcement authorities only in the most extreme cases when all of the legal conditions are strictly fulfilled. One of the purposes of this thesis is to explicate, through personal freedom and presumption of innocence both guaranteed by the Czech Constitution and both significantly affected by custody, the importance of using this instrument only in situations without any other solution when is impossible to reach the purpose of criminal proceedings by using some of the more lenient measures, it means to use the custody just as an ultima ratio instrument. A crucial part of this thesis pays attention to the individual legal conditions of current effective legislation that should ensure observance of this principle also in practice. In the mentioned part the procedure of the authorities deciding on custody is analysed in detail that authorities firstly must resolve the question if the prosecution of a specific person is justified and if a certain specific degree of suspicion is achieved proving that this one perpetrated an offence. After that is necessary to investigate the existence of concrete fact justifying some of the frights exhaustively enumerated in the Criminal Procedure Code (flight risk, collusive and preventive custody) and than the competent authority must these facts properly substantiate, this issue is analysed in the chapter dealing with the reasons for the custody. As well as these questions the competent authority must consider if it is possible to substitute the custody for some of the subsidiary measures discussed in a separate chapter (a guarantee, a promise of the accused, a supervision of a probation officer, an interlocutory injunction, a bail and a placement in the care of a trusted person), and if the conditions are fulfilled, it is necessary to impose them instead of place the accused in custody. This thesis also deals with the issue of deciding on custody associated with the right to a fair trial, the duration of custody which can not be exceeded and the right of the accused to be released are as well discussed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petra Nekolová 1.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petra Nekolová 305 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petra Nekolová 300 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB