velikost textu

Řízení o přestupcích fyzických osob v prvním stupni

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení o přestupcích fyzických osob v prvním stupni
Název v angličtině:
First instance hearing of an administrative delict of natural person
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jiří Štádler
Vedoucí:
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Oponent:
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
Id práce:
206978
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přestupek, přestupkové řízení v prvním stupni, správní trestání
Klíčová slova v angličtině:
administrative delict, first instance proceedings, administrative punishing
Abstrakt:
Řízení o přestupcích fyzických osob v prvním stupni Abstrakt Tématem diplomové práce je řízení o přestupcích fyzických osob v prvním stupni a jeho procesní úprava, kterou stanovuje zejména zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Vedle přestupkového zákona diplomová práce rozebírá i subsidiární použití zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a postavení obviněného upravené mezinárodním právem v čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Cíle předložené diplomové práce jsou: vymezení přestupkového řízení a jeho odlišností od trestního řízení a soudního trestání; zjištění, které základní zásady se aplikují v přestupkovém řízení; rozlišení jednotlivých subjektů přestupkového řízení, jejich procesní práva a povinnosti, se zaměřením na postavení obviněného; rozbor jednotlivých částí přestupkového řízení v prvním stupni od úkonů před jeho zahájením až po rozhodnutí v prvním stupni. V návaznosti na stanovené cíle předložená diplomová práce charakterizuje přestupkové řízení jako speciální druh veřejnoprávního řízení, ve kterém se rozhoduje o vině či nevině konkrétní osoby. Srovnává přestupkové řízení s trestním řízením a soudním trestáním. Rozebírá základní zásady řízení o přestupku, které musí být dodrženy. Rozlišuje subjekty přestupkového řízení na správní orgány, účastníky řízení a osoby zúčastněné na řízení, mezi které patří osoba přímo postiženou spácháním přestupku, přičemž jednotlivě určuje jejich procesní práva a povinnosti. Následně rozebírá průběh přestupkového řízení v prvním stupni. Zabývá se již úkony prováděnými před zahájením řízení, zahájením přestupkového řízení, ústním jednáním, podklady pro rozhodnutí a skončením přestupkového řízení. Diplomová práce byla vypracována po dvou letech od začátku účinnosti nového přestupkového zákona a poukazuje na problémy a nejasnosti, které nová právní úprava přinesla. Řešení těchto problému dává především v práci uvedená judikatura nebo správní praxe a práce tak poskytuje ucelenou analýzu průběhu řízení o přestupku v prvním stupni. Klíčová slova: Přestupek, přestupkové řízení v prvním stupni, správní trestání
Abstract v angličtině:
First instance hearing of an administrative delict of natural person Abstract Subject of this thesis is first instance hearing of an administrative delict of natural person. It is focused on procedural rules which are provided mainly in Act No. 250/2016 Coll. on Liability for Administrative Delicts and Proceedings on Them. In addition to the act on administrative delicts this thesis analyses subsidiary application of Act No. 500/2004 Coll. Administrative Procedure Code and Article 6 of the European Convention on Human Rights focused on legal status of an accused person. This thesis aims to: define proceedings of administrative delicts; define differences between proceedings of administrative delicts and proceedings of criminal delicts; define individual subjects of proceedings regarding administrative delicts and their procedural rights and obligations focused on rights and obligations of an accused person; analyse individual stages of proceedings of administrative delicts including actions preceding the initiation of proceedings. In accordance with the goals, this thesis characterises proceedings of administrative delicts as a special type of public proceedings in which an administrative body determines guilt of a particular person. It compares proceedings of administrative delicts and proceedings of criminal delicts. It analyses fundamental principles of proceedings regarding administrative delicts. It divides individual subjects of the proceedings regarding administrative delicts into categories of administrative body, participants and person directly affected by the administrative delict. Rights and obligations of every subject are further analysed. Finally, this thesis covers the course of the first instance proceedings regarding administrative delicts. It covers actions prior to the initiation of the proceedings, initiation of the proceedings, oral hearing, evidence supporting a decision and conclusion of the proceedings. This thesis was written two years after the new law on administrative delicts came into force, so it points out problems which came with the new legislation. Solutions to these problems are found mainly in case law or administrative practice. The thesis provides comprehensive overview of the first instance proceedings regarding administrative delicts. Key words: administrative delict, first instance proceedings, administrative punishing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jiří Štádler 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jiří Štádler 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jiří Štádler 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D. 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 152 kB