velikost textu

Správní tresty za přestupky a ochranná opatření

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Správní tresty za přestupky a ochranná opatření
Název v angličtině:
Administrative penalties for administrative delicts and protective treatment measures
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michal Čvančara
Vedoucí:
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Oponent:
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
Id práce:
206974
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přestupek, správní právo, správní delikt, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, přestupkový zákon, napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci, propadnutí náhradní hodnoty, zveřejnění rozhodnutí o přestupku, správní trest, trestní právo, ochranné opatření, omezující opatření, zabrání věci, zabrání náhradní hodnoty, mimořádné snížení výměry pokuty, správní uvážení, ukládání správního trestu, správní trestání, odpovědnost za přestupek, správněprávní odpovědnost, sankce
Klíčová slova v angličtině:
offence, Administration law, administrative offence, contravention, non-criminal offence, Administrative offences Act, Contraventions Act, warning, administrative fine, disqualification, confiscation of property, substitute confiscation, publication of the decision, administrative penalty, criminal law, Protection measure, restrictive measure, distress, extra reduction in the fine, administrative discretion, administrative penalization, administrative liability
Abstrakt:
Abstrakt – Správní tresty za přestupky a ochranná opatření Cílem této práce je představit jednotlivé správní tresty a ochranná opatření za přestupky. Vzhledem k rozsahu zadaného tématu je práce zaměřena na jednotlivé druhy správních trestů a ochranných opatření, zkoumá jednotlivé podmínky pro jejich uložení a všímá si možných rozporů v zákonné úpravě. Práce se nevěnuje problematice ukládání správních trestů, jejíž kritéria jsou uvedena v § 37 až 44 přestupkového zákona a slouží pro určení konkrétního druhu a výměry správních trestů, rovněž je upuštěno od problematiky souběhu přestupků. V úvodní kapitole je nastíněna definice a problematika správněprávní odpovědnosti a základní otázky správního trestání jako součásti činnosti orgánů veřejné správy. Pojednáno je o obdobnosti principů trestního práva s přestupkovým právem, jejichž následkem je obvykle možnost analogického využití principů trestního práva i pro oblast správního trestání. Prostor je věnován základním pramenům správního trestání se zaměřením na oblast správních trestů a ochranných opatření. Následující kapitoly se vždy věnují jednomu ze správních trestů uvedených v § 35 přestupkového zákona. Každá kapitola začíná obecným popisem správního trestu a vyjmenovává jeho hlavní účely, pro něž byl zvolen právě tento, a ne jiný správní trest. Následně je pojednáno o jednotlivých podmínkách pro možnost uložení správního trestu, jejich jednotlivých alternativách a případných modifikacích ve zvláštních zákonech. Samostatná kapitola je věnována problematice ochranného opatření obecně. Z toho důvodu o ochranných opatřeních není pojednáno v úvodní kapitole textu. Tato kapitola si všímá rozdílů mezi správním trestem a ochranným opatřením, a také jejich účelu v systému přestupkového práva. Poté jsou řazeny kapitoly o jednotlivých druzích ochranných opatřeních. Ve všech kapitolách je poukazováno na společné znaky jednotlivých správních trestů a ochranných opatření s obdobnými tresty v trestním zákoníku, popřípadě zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Většina trestněprávních institutů má totiž obdobný výklad a využití také v přestupkovém právu. Poukazuje se však na výjimky, potvrzující toto pravidlo. Práce čerpá zejména z dostupných monografií k novému přestupkovému zákonu a z dostupné komentářové literatury. Těžiště práce pak spočívá v důkladném projití relevantní judikatury správních i trestních soudů, z jejíchž závěrů jsou dovozovány i argumenty tohoto textu. Práce vychází ze stavu právních předpisů ke dni 30. června 2019. 1
Abstract v angličtině:
Abstract – Administrative penalties and protection measures Description of all administrative penalties and protection measures is the primary goal of this thesis. Due to wide extent of chosen subject, this work aims to individual categories of administrative penalties and protection measures, examines every single condition for its imposition a notices possible contradiction within legislation. The thesis does not include the criteria for imposing penalties, noticed set from section 37 till section 44 Contraventions Act which serve as instruments for determination and length of penalties. Concurrence of contraventions is also not included. In the opening chapter the definition and description of an administrative liability is described as well as basic issues of administrative penalization, considered to be a part of administrative authority’s activity. The resemblance of principles of criminal and contravention law is described, that leads to using the same principles either in criminal and contravention law. There’s explored what basic sources of administrative penalization are. Each of following chapters describes one of the penalties set in section 35 Contravention Act. Every chapter begins with general description of the penalty and then depicts its main purpose for which it is imposed. Then particular conditions and their alternatives and modifications are described. A separate chapter is devoted to an issue of protection measure. Therefore, we do not describe it in the opening chapter of the text. This chapter notices the difference between administrative penalization and protection measure, and also its purpose within contravention law system. Then the chapters about individual protection measures are put. In every chapter there’s referred to common attributes of penalizations (protection measures) and punishments in Penal code. Most of criminal law institutes have the same meaning and can be used in contravention law as well. However, the text also points out to exceptions that confirm the rule written. This thesis is based on the monographies available, related to present Contraventions Act, and also on commentaries on Contravention law. This thesis also focuses on careful research of case law of administrative and criminal tribunals. The case law conclusions are used to make a mind in this text. This work comes out from the state of legislation which existed on 30 June 2019. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Čvančara 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Čvančara 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Čvančara 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 152 kB