velikost textu

Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku
Název v angličtině:
Reviewing the decision on an administrative delict
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Monika Marková
Vedoucí:
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Oponent:
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
Id práce:
206970
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Přestupek, přezkoumávání rozhodnutí, právo na spravedlivý proces
Klíčová slova v angličtině:
Administrative delict, reviewing the decision, right to a fair trial
Abstrakt:
Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá přezkoumáváním rozhodnutí o přestupku, a to jak přezkoumáváním prováděným správními orgány, tak soudy. Cílem práce je vymezení základních pojmů, zásad a principů užitých při přezkoumávání rozhodnutí o přestupku a dále zaměření na jednotlivé prostředky umožňující přezkoumávání rozhodnutí o přestupku. Jednotlivé prostředky jsou v práci rozebrány a také jsou nastíněny jejich problematické aspekty. Dílčím cílem je pak zamyšlení nad současnou právní úpravou v souvislosti s otázkou, zda je takové množství různých prostředků potřebné a účelně zajišťuje naplnění a ochranu práv. Tato práce je rozdělena do čtyř základních částí. První kapitola je věnována pramenům právní úpravy a vlivu práva mezinárodního a trestního na přezkoumávání rozhodnutí o přestupku. Ve druhé kapitole jsou vymezeny základní pojmy přezkoumávání rozhodnutí o přestupku a dále jsou rozvedeny zásady a principy, které se při přezkoumávání rozhodnutí o přestupku projevují. V této práci je následně zvoleno rozdělení prostředků umožňujících přezkoumávání rozhodnutí o přestupku podle orgánu, který takové přezkoumávání činí. Ve třetí části jsou tak rozebrány jednotlivé prostředky umožňující přezkoumávání rozhodnutí o přestupku správními orgány, tedy odvolání, rozklad a odpor jako řádné opravné prostředky, a přezkumné řízení, obnova řízení a nové rozhodnutí jako prostředky využitelné po právní moci rozhodnutí. Poukázáno je také na specifika přezkoumávání rozhodnutí vydaného v příkazním řízení na místě. Ve čtvrté části jsou potom uvedeny prostředky vedoucí k přezkoumávání rozhodnutí o přestupku soudy, konkrétně správní žaloba proti rozhodnutí o přestupku a kasační stížnost, a zmíněny jsou i možnosti přezkoumávání rozhodnutí o přestupku Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva.
Abstract v angličtině:
Reviewing the decision on an administrative delict Abstract This diploma thesis deals with the reviewing the decision on an administrative delict, i.e. the reviewing performed by administrative authorities, but also by courts. The objective of this thesis is to define the basic terms and principles used in the reviewing the decisions on an administrative delict, and to further focus on individual means that allow the reviewing the decisions on an administrative delict. These individual means are discussed in the thesis, and there are also outlined their problematic aspects. The partial objective is to think about the current legislation in connection with the matter, whether such amount of various means is needed and whether this purposefully ensures the fulfilment and protection of rights. This thesis is divided into four basic parts. The first chapter is dedicated to sources of legislation and the influence of international and criminal law on the reviewing the decisions on an administrative delict. In the second chapter, there are defined the basic terms of the reviewing the decisions on an administrative delict, and there are further elaborated the principles that manifest themselves in the reviewing the decisions on an administrative delict. The means allowing the reviewing the decisions on an administrative delict are subsequently divided in this thesis according to an authority which performs such reviewing. So, the individual means allowing the reviewing the decisions on an administrative delict by administrative authorities, i.e. an appeal, a remonstrance and a protest as the proper legal remedies, and review proceedings, a retrial and a new decision as the means that can be used after the force of any decision, are discussed in the third part. Also, specifics of the review of any decisions issued in order proceedings in situ are mentioned. Means leading to the reviewing the decisions on an administrative delict by courts are specified in the fourth part, namely an administrative action against the offense decision and a cassation complaint, and there are also mentioned possibilities of the reviewing the decisions on an administrative delict by the Constitutional Court and the European Court of Human Rights.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Marková 918 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Marková 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Marková 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D. 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 152 kB