velikost textu

Odpovědnost právnických osob za přestupky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost právnických osob za přestupky
Název v angličtině:
Liability of legal entity for an administrative delict
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lukáš Kukla
Vedoucí:
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Oponent:
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
Id práce:
206965
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Právnická osoba, přestupek, odpovědnost za přestupky
Klíčová slova v angličtině:
Legal entity, administrative delict, liability for administrative delicts
Abstrakt:
Abstrakt Tématem předložené diplomové práce je odpovědnost právnických osob za přestupky. Přijetím zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, byla sjednocena právní úprava upravující správní delikty a přestupky pod jedinou kategorii přestupků, nově tak přestupkový zákon upravuje správněprávní odpovědnost právnických osob. Cílem této práce je rozebrat jednotlivé instituty odpovědnosti právnických osob za přestupky. V první kapitole je nastíněn historický vývoj správněprávní odpovědnosti právnických osob od starověku až po současnou právní úpravu se zaměřením na vývoj této právní úpravy na našem území po roce 1918. Kapitola je zakončena reformou správního trestání. Ve druhé kapitole jsou krátce rozebrány prameny právní úpravy odpovědnosti za přestupky. Třetí kapitola je věnována pojmu právnická osoba z pohledu občanského zákoníku a pojmu přestupek, jeho materiální a formální stránce. Čtvrtá kapitola se zabývá základy odpovědnosti právnické osoby za přestupek. Zaměřuje se na podmínky, za nichž je právnická osoba pachatelem přestupku. Stanovení osob, jejichž jednání je právnické osobě přičitatelné, odpovědností právnické osoby za specifických okolností, pokus přestupku spáchaný právnickou osobou. Dále právnickou osobou jako nepřímým pachatelem a spolupachatelem přestupku. Na závěr rozebírá odpovědnost právnických osob veřejného práva, především na odpovědnost státu a dalších právnických osob veřejného práva při výkonu veřejné moci. Pátá kapitola se zabývá zproštěním odpovědnosti právnické osoby za přestupek, se zaměřením na podmínky, za nichž se právnická osoba zprostí odpovědnosti za přestupek a opatření, která musí právnická osoba přijmout a realizovat. Šestá kapitola se zabývá odpovědností právního nástupce právnické osoby, zejména nejasnostmi nové právní úpravy a nástinem budoucí právní úpravy. Poslední kapitola se věnuje zániku odpovědnosti právnické osoby za přestupek s rozborem jednotlivých okolností, za nichž odpovědnost zaniká.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this Master’s thesis is the liability of legal entities for administrative delicts. With the adoption of the act number 250/2016, on the liability for administrative delicts and the proceedings on them, a legal regulation regulating administrative delicts and misdemeanours was unified under a single category of administrative delicts. This act newly regulates the administrative liability of legal entities. The aim of this thesis is to analyse individual factors of liability of legal entities for administrative delicts. The first chapter outlines the historical development of the administrative liability of legal entities from antiquity to the current legal regulation with a focus on the development of this legislation in our country after the year 1918. The chapter concludes with the reform of administrative punishment. The second chapter offers a brief discussion of the sources of legal regulation of liability for administrative delicts. The third chapter focuses solely on the concept of a legal person from the point of view of the Civil Code and of the term administrative delict, its material and formal aspect. The fourth chapter deals with the basics of liability of a legal entity for a delict. It focuses on the conditions under which a legal entity is the perpetrator of a delict. Furthermore, the focus is on the determination of persons whose actions are attributable to a legal entity, the liability of a legal entity in specific circumstances and the instance of a delict committed by a legal entity. Next the case of a legal entity as an indirect offender and an accomplice to a delict. The final mention deals with the liability of legal entities of public law, especially the responsibility of the state and other legal persons of public law in the exercise of public authority. The fifth chapter deals with the exemption of the liability of a legal entity for an administrative delict, focusing on the conditions under which a legal entity is relieved of responsibility for a delict and the measures that a legal entity must take and implement. The sixth chapter deals with the responsibility of the legal successor of a legal entity, in particular the lack of clarity of the new legislation and the outline of a future legislation. The last chapter deals with the expiration of liability of a legal entity for a delict with the analysis of individual circumstances under which liability ceases to exist.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Kukla 817 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Kukla 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Kukla 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D. 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 152 kB