velikost textu

Trestněprávní nástroje boje s organizovaným zločinem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní nástroje boje s organizovaným zločinem
Název v angličtině:
Criminal Law Instruments Against Organized Crime
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Markvart
Vedoucí:
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
206947
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
organizovaný zločin, spolupracující obviněný, ochrana svědka
Klíčová slova v angličtině:
organized crime, accomplice witness, witness protection
Abstrakt:
Trestněprávní nástroje boje s organizovaným zločinem Abstrakt Diplomová práce se zabývá vybranými právními nástroji boje s organizovaným zločinem. Vzhledem ke skutečnosti, že organizovaný zločin či obecně kriminalita páchaná organizovaným způsobem představuje nejzávažnější trestnou činnost, se jedná o velmi významné instituty, o jejichž jednotlivých aspektech se stále vede v rámci odborné i laické veřejnosti živá diskuze. První část této práce je úvodem do problematiky organizovaného zločinu. Je poukázáno na obtíže spojené již s definováním organizovaného zločinu či kriminality a dále uvedeno více možných kategorizací organizovaného zločinu a nástrojů, jejichž účelem je mj. jeho potírání. V části druhé je velmi podrobně analyzována právní úprava zpřísněné trestní represe vůči organizovanému zločinu, přičemž zvláštní pozornost je dána vybraným otázkám sankcionování pachatele trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině. Třetí část této práce je věnována problematice spolupracujícího obviněného, korunního svědka, informátora a vybraným operativně pátracím prostředkům. Závěrečná část je zaměřena na nástroje ochrany osob v souvislosti se stíháním organizovaného zločinu, především pak možnostem utajení identity svědka a zákonu o zvláštní ochraně svědka. Popis jednotlivých nástrojů je zpravidla doplněn o názory autora diplomové práce i dalších autorů ohledně vhodnosti aktuální právní úpravy včetně jejich případných úvah de lege ferenda a souvisejících návrhů na změnu dotčených ustanovení. Práce tak představuje nejen rozbor vybraných nástrojů boje s organizovaným zločinem, ale rovněž zahrnuje kritický pohled na jejich problematické stránky a předkládá návrhy, které mohou vést k jejich vyšší efektivitě.
Abstract v angličtině:
Criminal Law Instruments Against Organized Crime Abstract This master’s thesis elaborates an in-depth analysis of criminal law instruments used in a fight against organized crime. Given that organized crime, and criminal offences committed in an organized manner in general, represent one of the gravest forms of criminal behaviour, these legal institutes are of utmost importance in the contemporary debate on this topic, led by both scholars and the wider public. The first part of this thesis introduces the notion of organized crime. It further demonstrates the inherent difficulties in defining this notion and enumerates the different approaches that may be taken in respect of its classification. Lastly, it categorizes legal instruments the objective of which is to eradicate this phenomenon. The second part conducts a detailed examination of intensified criminal law repression of organised crime. In this respect, the thesis puts special emphasis on the intricacies associated with the punishment of offences perpetrated by an organized criminal group and their individual perpetrators. The third part of this work is dedicated to the concept of accomplice witness, crown witness, informant and to certain investigative instruments. The final part of this thesis is devoted to instruments used in relation to witness protection in the context of the persecution of organized crime. Most notably, it focuses on the possibility of concealing the identity of a witness. The description of these instruments is complemented by the viewpoints of the author of this thesis as well as of those of eminent scholars in the field. These competing perspectives contemplate the appropriateness of the current legal regime of witness protection and suggest a path to be taken in respect of its amendment. Therefore, this thesis presents an analysis of certain criminal law instruments used in a fight against organized crime and critical assessment of their shortcomings. To that effect, the author proposes changes that may enhance their efficacy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Markvart 927 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Markvart 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Markvart 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 155 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB