velikost textu

Trestněprávní a kriminologické aspekty šíření ransomware

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní a kriminologické aspekty šíření ransomware
Název v angličtině:
Criminological and criminal law aspects of the ransomware spread
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jan Fousek
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
206943
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kyberkriminalita, ransomware, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
cybercrime, ransomware, Czech Republic
Abstrakt:
Kriminologické a trestněprávní aspekty šíření ransomware Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá jednotlivými aspekty, se kterými se setkáváme v oblasti kriminologie a trestního práva v souvislosti s problematikou šíření škodlivého programu (malware) v podobě ransomware. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to části teoretické, která se dále člení na kapitoly týkající se obecně kyberkriminality, obecně malware a následně kriminologických aspektů šíření ransomware a trestněprávních aspektů šíření ramsomware, a to jak z hmotněprávního hlediska, tak z procesněprávního. Jednotlivé kapitoly jsou dále členěny na dílčí podkapitoly a ty zahrnují nejen otázky pachatelů a obětí ransomware či trestněprávní kvalifikace tohoto fenoménu, ale rovněž i pojmy příbuzné, jejichž zmínka by měla sloužit k širšímu pochopení tohoto druhu kyberkriminality. Ten je typický zejména svým distančním charakterem páchání, vysokou mírou latence a poměrně nízkou možností dopadení jejich pachatelů. Druhou částí práce je část analytická. V této části kombinuji kriminologické výzkumné metody, když se snažím verifikovat hypotézu týkající se růstu čísel evidovaných skutků odpovídají ransomware. Hypotéza je následující: „Počet zaregistrovaných útoků ransomware Policií ČR v České republice od roku 2016 roste.“ Tato hypotéza nakonec nemohla být z důvodů neposkytnutí dostatku relevantních informací potvrzena. Lze pouze konstatovat, že za období 2016-2018 připadaly 3 registrované útoky ransomware na 100 000 obyvatel České republiky. Z toho lze dovodit dva závěry. Jednak se lze domnívat, že útoky ransomware nejsou příliš časté, nebo je příliš vysoká latence této kyberkriminality. Nicméně důležité je zdůraznit, že počet registrovaných skutků, které naplňují znaky vydírání podle § 175 TZ a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230, a lze je podřadit pod případy ransomware, přibývá. Lze také předpokládat, že do budoucna lze očekávat opětovné navýšení zaregistrovaných skutků, které mohou vykazovat znaky ransomware útoku. Cílem této práce je také otevřít diskuzi o dalším zkoumání otázek spojených s ransomware, která by mohla vést k hlubšímu porozumění této problematiky pro právní i mimoprávní praxi. Klíčová slova: kyberkriminalita, ransomware, Česká republika
Abstract v angličtině:
Criminological and criminal law aspects of the ransomware spread Abstract This diploma thesis examines different aspects of criminology and criminal law with the issue of the malware spread in the form of ransomware. This text is divided into two main parts. First, the theoretical part consists of the chapters about cybercrime, malware and criminological and criminal law aspects of ransomware spread. It uses the substantive law and also procedural law perspective. All chapters are divided into subchapters dealing with the questions of offenders and victims, criminal law qualification of the ransomware phenomena and with related concepts used for the broader understanding of this kind of cybercrime. Second, the analytical part follows. This thesis combines different criminological research methods and tries to verify the main hypothesis regarding the increase in the number of ransomware attacks in the Czech Republic. The hypothesis is as follows: "The number of ransomware attacks registered by the Police of the Czech Republic has been increasing since 2016”. This hypothesis cannot be accepted due to missing relevant data from the Police of the Czech Republic and other institutions. It can be said that for the period 2016-2018, there was 3 registered ransomware attacks per 100,000 inhabitants of the Czech Republic. Two conclusions can be drawn from this. We can assume that ransomware attacks are not very common, or the latency of this cybercrime is too high. However, it is crucial to emphasize the fact that the number of registered attacks fulfilling the signs of blackmailing law definition (§ 175 TZ) or unauthorized access to the computer system and the information carrier law definition (§ 230) is increasing. Therefore, it can be assumed that the number of registered acts which can be described as ransomware attacks will be growing. Moreover, the aim of this thesis is to open discussion about a further examination of ransomware attacks which could lead to a deeper understanding of this phenomena. Keywords: cybercrime, ransomware, Czech Republic
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Fousek 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Fousek 159 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Fousek 141 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 501 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB