velikost textu

Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Název v angličtině:
Crime relating to the abuse of addictive substances
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ivo Koula
Vedoucí:
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Id práce:
206940
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trestní právo hmotné, Návykové látky, Drogové trestné činy
Klíčová slova v angličtině:
Substantive criminal law, Addictive substances, Drug crimes
Abstrakt:
Název práce, abstrakt a klíčová slova v českém jazyce Název Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Abstrakt Hlavním účelem této práce je seznámit čtenáře s českou hmotněprávní úpravou tzv. drogových trestných činů vymezených v ustanoveních § 283 až § 287 TrZ. V této práci bude poskytnuta obecná charakteristika jednotlivých relevantních trestných činů, jejich výklad, jakož i některé pojmy, které jsou s těmito trestnými činy spojeny, a které jsou stále předmětem diskuzí. Celkově je práce dělena do šesti částí. První část je věnována objasnění několika nejzákladnějších pojmů, kterých je v práci dále užíváno a jejichž pochopení je nezbytné pro pochopení zbytku textu, jakož i účelu některých zákonných ustanovení, která jsou dále řešena. Druhá část se zaobírá problematikou návykových či omamných a psychotropních látek jako takových. Tato část poskytuje několikero možných variant členění těchto látek do skupin a podskupin dle nejrůznějších hledisek. Závěrem jsou zmapovány jednotlivé skupiny návykových látek s přihlédnutím k jejich charakteristickým psychoaktivním účinkům, toxicitě či způsobilosti vyvolat u jedince psychickou nebo fyzickou závislost. U každé z jednotlivých skupin látek jsou rovněž uvedeny jejich nejvýznamnější zástupci. Ve třetí části je zmapován historický vývoj právní úpravy návykových látek a drogových trestných činů na našem území, počínaje rakousko-uherskou monarchií, konče pádem komunistického režimu v listopadu 1989. Kromě české právní úpravy a nastíněných dobových reálií tato část poskytuje také vývoj mezinárodních úmluv na poli návykových látek od prvních opiových úmluv až po Úmluvu proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988. Čtvrtá část poskytuje podrobný rozbor jednotlivých skutkových podstat trestných činů vymezených v ustanoveních § 283 až § 287 trestního zákoníku. Vypíchnuty jsou v ní některé neurčité právní pojmy, jejichž výklad stále není úplně sjednocen. V tomto ohledu je poměrně velká část věnována problematickému pojmu množství drogy větší než malé. Závěr této části pojednává o administrativně právní úpravě problematiky nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Pátá část je věnována zmapování portugalské převážně trestní, ale také správní legislativy na úseku nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Pro utvoření širšího pohledu na současnou portugalskou legislativu jsou v této části uvedeny rovněž historické souvislosti a vývoj této legislativy. Poslední šestá část pak obsahuje porovnání nejvýznamnějších úseků české a portugalské právní úpravy, jejich zhodnocení a v neposlední řadě také úvahy de lege ferenda s návrhy potenciálních změn současné české právní úpravy drogových trestných činů. Klíčová slova Trestní právo hmotné Návykové látky Drogové trestné činy
Abstract v angličtině:
Název práce, abstrakt a klíčová slova v anglickém jazyce Title Criminal offences related to substance abuse. Abstract The main purpose of this work is to acquaint the reader with the Czech legal regulation of the so-called drug criminal offenses defined in the provisions of Sections 283 to 287 of the Criminal Code in the view of substantive law. This work will provide a general description of individual relevant crimes, their interpretation, as well as analysis of some terms that are associated with these crimes and which are still under discussion. Overall, the work is divided into six parts. The first part is devoted to the explanation of several basic terms, which are used in the work and whose understanding is necessary to understand the rest of the text, as well as the purpose of some legal provisions, which are further addressed. The second part deals with the issue of addictive or narcotic and psychotropic substances as such. This part provides several possible variations of the classification of these substances into groups and subgroups according to various aspects. Finally, the individual groups of addictive substances are mapped with regard to their characteristic psychoactive effects, toxicity or ability to induce psychological or physical dependence on an individual. For each of the groups of substances, their most relevant representatives are also listed. In the third part is mapped the historical development of legal regulation of addictive substances and drug crimes in our territory, starting with the Austro-Hungarian Monarchy, ending with the fall of the communist regime in November 1989. Besides the Czech historical legislation and the historical realities, this section also provides development of international conventions in the field of addictive substances starting with opium conventions and ending with Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances from 1988. The fourth part provides a detailed analysis of the individual offenses defined in the provisions of Sections 283 to 287 of the Czech Criminal Code. There are some vague legal concepts, the interpretation of which is still not completely unified. In this respect, a relatively large part is devoted to the problematic legal concept of drug quantity greater than small. The ending of this part deals with the regulation of the issue of handling with narcotic and psychotropic substances in the view of Czech administrative law. The fifth part is devoted to map of Portuguese mostly criminal but also administrative legislation in the field of illicit handling with narcotic drugs and psychotropic substances. To create a broader view of the current Portuguese legislation, the historical context and the evolution of this legislation are also presented in this part. The last sixth part contains a comparison of the most significant sections of the Czech and the Portuguese relevant legislation, their evaluation and last but not least, considerations de lege ferenda with proposals for potential changes in the current Czech legislation on drug criminal offenses. Keywords Substantive criminal law Addictive substances Drug crimes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivo Koula 2.13 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ivo Koula 740 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivo Koula 199 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivo Koula 197 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. 586 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 164 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB