velikost textu

Učitel jako pozorovatel žákova učení v Montessori škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Učitel jako pozorovatel žákova učení v Montessori škole
Název v angličtině:
Teacher as an Observer of the Pupil´s Learning at Montessori School
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Bartušková
Vedoucí:
PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Id práce:
206900
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pozorování; učitel; žák; Montessori systém; princip individualizace
Klíčová slova v angličtině:
Observation; Teacher; Pupil; Teaching; Montessori System; the Principle of Individualisation;
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá problematikou pozorování žáků v Montessori systému, navrženém Marií Montessori. Jedněmi z principů této pedagogiky je individuální přístup učitele k žákovi a respektování jeho učebního tempa. Učitel se tak dostává do role pozorovatele, který musí znát úroveň vzdělání každého žáka ve svém smíšeném ročníku. Jak ovšem mapovat individuální pokrok jednotlivých žáků? Práce si kladla za cíl popsat a analyzovat způsob a význam pozorování jako profesní činnosti učitele vyučujícího v heterogenní třídě Montessori školy a posoudit možnosti modifikace pozorování pro klasické primární školy. První část diplomové práce se zabývá alternativními školami a charakteristikou Montessori pedagogiky jako úvodu do hlavních principů zkoumaného prostředí praktické části. Dále popisuje žáka a učitele jako hlavní účastníky edukačního procesu a líčí jejich úlohou v tomto alternativním typu vzdělávání. V neposlední řadě mapuje pozorování v pedagogice – v pedagogickém výzkumu, přípravném vzdělávání a konečně v profesní činnosti učitele. Praktický výzkum využil metody pozorování, rozhovoru a analýzy školních materiálů pro mapování způsobu individuálního pozorování v jedné konkrétní třídě Montessori typu. Průvodci pro sledování žáků využívali různé nástroje a tvořili různé modely tohoto pozorování. Výsledky z něj jsou používány nejen samotnými učiteli, ale jsou cenným materiálem pro žáky a jejich rodiče. Mnoho z těchto nástrojů a modelů lze modifikovat i v běžné škole, která tak může více reagovat na potřebu individualizace vzdělávání v rámci inkluze. Klíčová slova: pozorování, učitel, žák, učení, Montessori systém, princip individualizace.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with observation of pupil in Montessori system which was designed by Maria Montessori. One of the principles this education is individual approach of the teacher to the student and respecting his learning pace. Thus the teacher becomes an observer who must know he level of education of each pupil in his mixed class. But how to map individual student progress? The aim of the thesis is to describe and analyze the way and the importance of observation as professional activity of a teacher teaching in a heterogeneous class in Montessori school and to assess the possibilities of modifying observations for classical primary schools. The first part of the thesis describes alternative schools and the characteristics of Montessori pedagogy as an introduction to the main principles of the examined environment of the practical part. It also describes the pupil and teacher as the main participants in the educational process and describe their role in this alternative type of education. It maps observations in pedagogy in the end – in educational research, initial education and, finally, in the teacher's professional activity. Practical research has used methods of observation, interviewing, and analysis of school´s materials to map the way, how individual observations are made in one particular Montessori class. Guides for tracking pupils used different tools and made different models of this observation. Results from that are used not only by teachers themselves, but they are valuable material for pupils and their parents. Many of these tools and models can be modified in a regular school which can respond more to the need for individualisation of inclusion education.. Key words: Observation, Teacher, Pupil, Teaching, Montessori System, Principle of Individualisation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Bartušková 4.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lucie Bartušková 2.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Bartušková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Bartušková 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Anna Tomková, Ph.D. 182 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 550 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 153 kB