velikost textu

Emise metanu z přehrad mírného pásma

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Emise metanu z přehrad mírného pásma
Název v angličtině:
Methane emissions from temperate freshwater reservoirs
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Bašta
Vedoucí:
Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
Id práce:
206899
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
metan, emise, vodní nádrž, klimatická změna, cyklus uhlíku, hráz, vodní energie, životní prostředí
Klíčová slova v angličtině:
methane, emissions, water reservoir, climate change, carbon cycle, dam, hydropower, environment
Abstrakt:
Abstrakt Emise metanu (CH4) z přehrad mírného pásma jsou uvažovány teprve v posledních desetiletích. Sladkovodní ekosystémy, včetně přehrad, uvolňují zásadní množství tohoto důležitého skleníkového plynu. Ebulice, uvolňování metanu do atmosféry z bublin ze sedimentu, je významný zdroj. Přesto existuje pouze velmi omezené množství prací monitorujících tento tok do atmosféry. Uváděné hodnoty emisí metanu z jednotlivých přehrad mírného pásma jsou značně rozdílné. Pro monitorování emisí metanu existuje mnoho odlišných metod. Také vyhodnocení poměru přírodních a antropogenních emisí není jednoduché. Zdá se, že přehrada většinou podněcuje vznik metanu ve vyšší míře. Snadné není ani konstatovat, jaké je celkové množství emisí metanu z přehrad mírného pásma.
Abstract v angličtině:
Abstract Methane (CH4) emissions from temperate freshwater reservoirs have only been evaluated for the last several decades. Freshwater ecosystems (including water reservoirs) release crucial quantities of this important greenhouse gas. Ebullition that releases methane into the atmosphere from bubbles originating from sediment is important source of methane. Regardless of the importance of these emissions, a very limited number of scientific research papers monitoring this flux into the atmosphere are available. Estimated values of methane emissions from freshwater temperate reservoirs vary considerably. There are many different methods for monitoring methane emissions. It seems that the freshwater reservoir stimulates methane formation in increasing scales. The size of the sum of methane emitted from freshwater reservoirs is also difficult to say.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Bašta 694 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Bašta 647 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Bašta 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Bašta 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. 548 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 154 kB