velikost textu

Manažerské kompetence v preprimárním vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Manažerské kompetence v preprimárním vzdělávání
Název v angličtině:
Managerial competences in pre-primary education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Veronika Ledecká
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc.
Oponent:
Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D.
Id práce:
206887
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Management, manažer, personální řízení, organizace, kompetence, preprimární vzdělávání, ředitel školy.
Klíčová slova v angličtině:
Management, manager, personnel management, organization, competence, pre-primary education, school principal.
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá tématem manažerských kompetencí v preprimárním vzdělávání. Toto téma bylo zvoleno na základě stále se měnících a vyvíjejících se nároků na vedení mateřských škol a na potřebnost kvalitních a velmi obsáhlých kompetencí ředitelek mateřských škol. Cílem diplomové práce je komparace manažerských kompetencí a na základě těchto získaných informací návrh nejvhodnějšího modelu kompetencí ředitelek těchto příspěvkových organizací. V teoretické části jsou analyzovány jednotlivé kompetence v oblasti ekonomického, personálního a právního řízení školy. Praktická část je zaměřena na komparaci jednotlivých oblastí řízení z hlediska jejich náročnosti a posouzení manažerských kompetencí s ohledem na časovou zátěž. Práce vychází z odborné literatury, platných právních norem a z výsledků provedeného výzkumného šetření. KLÍČOVÁ SLOVA Management, manažer, personální řízení, organizace, kompetence, preprimární vzdělávání, ředitelka mateřské školy.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with the topic of managerial competences in pre-primary education. This topic has been chosen on the basis of ever-changing and evolving demands on the management of kindergartens and the need for high-quality and very comprehensive competencies of kindergarten headmasters. The aim of this thesis is to compare managerial competencies and on the basis of these acquired information to design the most appropriate model of competencies of directors of these contributory organizations. The theoretical part analyzes individual competencies in the field of economic, personal and legal management of the school. The practical part is focused on the comparison of individual areas of management in terms of their complexity and assessment of managerial competences with respect to the time burden. The work is based on professional literature, valid legal norms and results of the research conducted. KEYWORDS Management, manager, personnel management, organization, competence, pre-primary education, school principal.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Ledecká 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Ledecká 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Ledecká 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 1021 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D. 333 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB