velikost textu

Platónovo zpracování postavy Odyssea

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Platónovo zpracování postavy Odyssea
Název v angličtině:
The Figure of Odysseus in Plato
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karel Kšír
Vedoucí:
Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Robert Roreitner
Id práce:
206886
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Dějiny antické civilizace — Řecká antická filologie (DAC RAF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Odysseus|Platón|Homér|Sókratés|Dialog|Literární tradice
Klíčová slova v angličtině:
Odysseus|Plato|Homer|Socrates|Dialogue|Literary tradition
Abstrakt:
ANOTACE Bakalářská práce se zaměřuje na Platónovo zpracování literární postavy Odyssea. Nejdříve bude v základu představena Platónova práce s mýtem: jak mýtus chápal a k čemu ho používal. Hlavní pozornost se poté soustředí na vlastní Platónovu „mýtotvorbu“, tedy na to, jak se zděděnou tradicí dále pracuje a jakým způsobem ji domýšlí dál. K tomu bude využit komparativní přístup sledující odysseovskou tradici od homérských eposů až po Platóna s cílem poukázat na ty aspekty Odysseovy figury, které se ukazují být pro Platóna zásadní. Získané závěry pak budou porovnány se závěrečným mýtem z desáté knihy Ústavy, kde Platón hodnotí postavu Odysseovu. Analyzovány však budou i další zmínky o Odysseovi u Platóna, například v dialogu Hippiás Menší. Výsledkem práce tak bude komparací podaný ucelený obraz Odyssea v Platónových dílech.
Abstract v angličtině:
ANNOTATION The bachelor’s thesis focuses on Plato’s adaptation of literature figure of the literary figure of Odysseus. Firstly, it introduces Plato’s view of the myth: how he understood the myth and what he used it for. Secondly, the attention mostly drawn to Plato’s own mythmaking, specifically his further treatment of the inherited tradition and how mean he refined it. For this part we use comparative approach, taking the Odyssean tradition, from Homeric epos to Plato, with the objective to show those aspects of Odysseus’s figure which seem to be essential for Plato. The conclusions drawn from this are then compared with the final myth in Book X of The Republic, where Plato evaluates Odysseus. However, we also analyse other mentions of Odysseus in Plato’s work, for example in Hippias Minor. Therefore, the result of the thesis a comprehensive image of Odysseus’s character in Plato’s work, achieved by comparison.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karel Kšír 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karel Kšír 168 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karel Kšír 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. 438 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Robert Roreitner 125 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. 153 kB