velikost textu

Studium interakce residuí farmak s vyššími rostlinami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium interakce residuí farmak s vyššími rostlinami
Název v angličtině:
The study of interactions of drug residues with higher plants
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Sofie Štrosová
Vedoucí:
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Oponent:
RNDr. Petr Soudek, Ph.D.
Id práce:
206857
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Medicinální chemie (BMEDCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fytoremediace, ekochemie, léčiva
Klíčová slova v angličtině:
phytoremediation, ecochemistry, pharmaceuticals
Abstrakt:
Abstrakt Psychotropní látky patří v současné době k běžně používaným léčivům. Jejich spotřeba dramaticky stoupá, silně se tak zvyšuje možnost kontaminace životního prostředí. I když jsou tyto látky z velké části metabolizovány, přesto se určitá část exkretuje močí do komunálních odpadních vod. Čistírny odpadních vod odstraňují tyto mikropolutanty jen částečně. Výtoky z čistíren ústí do povrchových toků a jejich prostřednictvím jsou polutanty rozšiřovány ve vodním ekosystému a následně kontaminují i suchozemské organismy. Interakce léčiv s rostlinami poskytuje informace o možnosti biotechnologické dekontaminační technologie – fytoremediace a zároveň poukazuje na možnost kontaminace potravních řetězců člověka i živočichů u kterých tyto polutanty mohou způsobit změny v chování a reprodukci. Léčivé látky trazodon a hydroxyzin patří k často předepisovaným léčivům. Byla zkoumána možnost jejich fytoextrakce a záchyt kořenovým systémem rostlin kukuřice (Zea mays) v in vitro sterilním modelovém systému. Rostliny byly kultivovány na Murashige-Skoog kultivačním médiu. Po dosažení adekvátního vzrůstu byl ke kultivacím přidán roztok média se studovaným polutantem o koncentraci 5 mg/L a 10 mg/L. Pokles koncentrace léčiv v médiích byl sledován pomocí HPLC po dobu 8 dní. Byla prokázána schopnost rostlin extrahovat z média obě léčiva. V případě trazodonu při výchozí koncentraci 5 mg/L poklesla koncentrace za 168 hodin na 19 % původní hodnoty, u vstupní koncentrace 10 mg/L byla zbytková hodnota 30 %. V rostlinách byla naměřena maximální akumulace 0,75 mg trazodonu na gram čerstvé hmotnosti rostliny. Záchyt hydroxyzinu byl mnohem menší, při 5 mg/L zůstalo v médiu po 168 hodinách kultivace 75 % původní látky, při 10 mg/L 42 %. Akumulace byla maximálně 0,4 mg/g čerstvé hmotnosti. Výsledky ukazují na možnost využití fytoextrakce k čištění vod, na druhé straně poukazují na možnost kontaminace potravních řetězců, přičemž trazodon je rostlinou sorbován a ukládán ve výrazně větším množství než hydroxyzin. Klíčová slova: ekochemie, fytoremediace, hydroxyzin, léčiva, trazodon,
Abstract v angličtině:
Abstract Psychotropic agents are currently commonly used drugs. Their consumption increases dramatically, thus increasing the possibility of environmental contamination. Although these substances are largely metabolized, some of them are excreted through urine into municipal wastewater. Wastewater treatment plants only partially remove these micropolutants. Water effluent from wastewater treatment plants enter surface flows and through them pollutants are spread in the aquatic ecosystem and can contaminate terrestrial organisms. The interaction of drugs with plants provides us with information about the possible use of biotechnological decontamination technology – phytoremediation. In addition, the same process shows us the possibility of contamination of food chains of humans and animals, where these pollutants can cause changes in behavior and reproduction. The active substances trazodone and hydroxyzine are frequently prescribed drugs. The possibility of their phytoextraction and their uptake by the root system of corn plants (Zea mays) in an in vitro sterile model system was studied. Plants were cultivated on Murashige-Skoog medium. After adequate growth, medium with the studied pollutant with concentration 5 mg/L and 10 mg/L was added to the cultivations. The decrease in drug concentration in the medium was analyzed by HPLC for 8 days. The ability of plants to extract both drugs from the medium has been confirmed. In the case of trazodone at a starting concentration of 5 mg/L, the concentration at 168 hours decreased to 19% of the original value, at a concentration of 10 mg/L the residual value was 30%. In plants, a maximum accumulation of 0.75 mg trazodone per gram fresh plant weight was measured. The hydroxyzine uptake was lower, after 168 hours of cultivation 75 % of the parent compound remained in the medium for starting concentration 5 mg/L and 42 % for 10 mg/L. Accumulation was at most 0.4 mg / g fresh plant weight. The results show that the phytoextraction is a possible way for water purification, on the other hand they show the possibility of contamination of food chains, while trazodone is uptaked by the plant and deposited in a significantly higher amount than hydroxyzine. Keywords: drugs, ecochemistry, phytoremediation, hydroxyzine, trazodone
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sofie Štrosová 957 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sofie Štrosová 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sofie Štrosová 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 286 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Soudek, Ph.D. 514 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. 153 kB