velikost textu

Studium cytotoxicity vývojových bronchodilatancií in vitro

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium cytotoxicity vývojových bronchodilatancií in vitro
Název v angličtině:
Study of cytotoxicity of newly prepared bronchodilators in vitro
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Havelková
Vedoucí:
Mgr. Lucie Hyršová
Oponent:
Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.
Id práce:
206856
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Michaela Havelková Školitelka: PharmDr. Lucie Hyršová, Ph.D. Název diplomové práce: Studium cytotoxicity vývojových bronchodilatancií in vitro Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení vlivu vývojových bronchodilatačně aktivních látek na viabilitu modelových nádorových buněčných linií lidských jaterních buněk HepG2 a lidských plicních buněk HCC827. Tato potencionální léčiva jsou teoreticky vhodná k léčbě astma bronchiale a CHOPN. Předmětem zkoumání byly látky (VN014a, VN015a, VN045b, VN122c) odvozené od struktury chinazolinových alkaloidů vasicinu a vasicinonu, což jsou obsahové látky rostliny Justicia adhatoda. Rostlina, pocházející z Indie, je hojně využívána v tradiční ayurvédské medicíně mimo jiné k léčbě dýchacích obtíží. Kombinace obou alkaloidů vykazuje výraznou bronchodilatační aktivitu. Cytotoxické působení látek bylo testováno kolorimetrickou metodou měřící buněčnou metabolickou aktivitu založenou na redukci tetrazolinové sloučeniny. K posouzení vlivu na viabilitu byl stanovován parametr IC50 pro studované látky na obou testovaných buněčných liniích. Celkově testovaná vývojová bronchodilatancia vykazovala cytotoxické působení na jaterní buněčnou linii HepG2 v řádově 100 μM koncentracích, stejně tomu tak bylo i v případě plicní linie HCC827. Výsledné pořadí testovaných látek dle zjištěné IC50 pro jednotlivé typy buněk bylo různé. Jako nejvíce toxická pro HepG2 buňky se jevila látka VN015a a nejméně toxickou byla látka VN014a. Pro buňky linie HCC827 byla nejvíce toxická testovaná látka VN122c a nejméně toxická látka VN045b. Vzhledem k tomu, že maximální plazmatická koncentrace většiny klinicky používaných léčiv se v lidském organismu pohybuje maximálně řádově v jednotkách až desítkách μM, lze konstatovat, že testované látky se jeví perspektivně z hlediska dalšího testování.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Michaela Havelková Supervisor: PharmDr. Lucie Hyršová, PhD. Title of diploma thesis: Study of cytotoxicity of newly prepared bronchodilators in vitro This diploma thesis is focused on the determination the influence of developmental bronchodilatory active substances on viability of model tumor cell lines of human liver cells HepG2 and human lung cells HCC827. These potential drugs are theoretically suitable for the treatment of asthma bronchiale and COPD. The tested compounds (VN014a, VN015a, VN045b, VN122c) were derived from structure of the quinazoline alkaloids vasicine and vasicinone, which are substances contained in the Justicia adhatoda plant. The plant originated in India is widely used in traditional Ayurvedic medicine besides others to treat respiratory problems. The combination of both alkaloids showed significant bronchodilation activity. Cytotoxic activity of compounds was tested using colorimetric method by measuring cell metabolic activity based on reduction of tetrazolium compound. The IC50 value was determined for each studied compound on both used cell lines to assess the influence on cell viability. Overall, the tested developmental bronchodilators proved cytotoxic effect on the hepatic cell line HepG2 and on the lung cell line HCC827 in the order of magnitude of hundreds μM concentrations. The final ranking of the tested substances according to the IC50 was different for each cell type. VN015a was the most cytotoxic substance for HepG2 cells, VN014a was the least cytotoxic compound. VN122c was the most cytotoxic substance for HCC827 cells, VN045b showed the lowest cytotoxic effect. Considering maximum plasma concentration of most clinically used drugs in human organism, which ranges maximum in order of magnitude of singles to tens μM, we can conclude that test substances are perspective for further testing.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Havelková 1.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Havelková 330 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Havelková 249 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lucie Hyršová 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. 215 kB