velikost textu

In vitro testovanie cytotoxicity a hematotoxicity vyvíjaných liečiv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
In vitro testovanie cytotoxicity a hematotoxicity vyvíjaných liečiv
Název v češtině:
In vitro testování cytotoxicity a hematotoxicity vývojových léčiv
Název v angličtině:
In vitro testing of cytotoxicity and hematotoxicity of drugs in development
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Ďurinová
Vedoucí:
Mgr. Lucie Hyršová
Oponent:
RNDr. Jana Kočíncová, Ph.D.
Id práce:
206855
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Anna Ďurinová Školiteľ: PharmDr. Lucie Hyršová, Ph.D. Názov diplomové práce: In vitro testovanie cytotoxicity a hematotoxicity vyvíjaných liečiv Predklinické hodnotenie liečiv je dôležitou fázou zrodu nového lieku, popisuje testovania látok pred tým, ako sa podajú ľuďom. Táto práca sa zameriava na experimentálne meranie cytotoxicity a hematotoxicity, ktoré sú dôležitými súčasťami predklinického výskumu. Testy in vitro cytoxicity predstavujú jednu zo vstupných metód skúmania budúcich liekov. Viabilita, živitaschopnosť, bola sledovaná na modelovej bunkovej línii HepG2. Hodnotenie viability bolo prevádzané získaním parametru IC50, tj. koncentrácie látky, pri ktorom stráca životnosť polovica kultivovaných buniek. Ďalej bola študována stabilita červených krviniek potkanej krvi po podaní testovaných látok, čiže bola pozorovaná in vitro hemolýza, ktorá je dobrým ukazovateľom efektu a bezpečnosti látok. Pri stanovovaní hemolytického efektu sa sleduje hodnota EC50, ktorá spôsobí hemolytický účinok na 50 % skúšaných erytrocytoch. Taktiež boli pozorované najvyššie koncentrácie, ktoré nevyvolávali hemolytický účinok, teda kedy nedošlo k prekročeniu medze 10 % hemolytickej aktivity pozitívnej kontroly. Hemolytický účinok bol stanovený na základe štruktúrnej podobnosti so sulfonamidmi. Testované látky, rovnako ako sulfonamidy, sa z chemického hľadiska definujú ako deriváty p- aminobenzoovej kyseliny, jedná sa o jedenásť látok s antimikrobiálnym účinkom. Väčšina skúšaných látok vykazovala hemolytický účinok porovnateľný s HEPES pufrom, nehemolytickým štandardom. Hemolytický účinok bol pozorovaný u celkom troch látok. Všetky skúmané látky vykázali so zvyšujúcou sa koncentráciou negatívny vplyv na viabilitu HepG2 bunkovej línie, avšak hodnoty IC50 boli vždy nad 100 μM. Vo veľkom množstve klinicky používaných liečiv sa však účinná koncentrácia pohybuje v jednotkách až desiatkach µM, z toho vyplýva, že látky môžeme z tohto hľadiska považovať za vhodné pre ďalšie testovanie.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Anna Ďurinová Supervisor: PharmDr. Lucie Hyršová, PhD. Title of diploma thesis: In vitro testing of cytotoxicity and hematotoxicity of drugs in development Preclinical drug evaluation is an important stage in development of new drug, it describes testing substances before they may be carried out in humans. This work is focused on the experimental measurement of cytotoxicity and hematotoxicity, which are parts of preclinical research. In vitro cytotoxicity tests are one of the first methods used for investigating novel drugs. Viability was monitored in the HepG2 model cell line. The viability evaluation was performed by obtaining parameter IC50, the concentration of substance at which half of the cultured cells lose their viability. We studied the stability of rat red blood cells after administration of the tested substances, so we observed in vitro hemolysis, which is a good indicator of substances effect and safety. The EC50 value is monitored to determine the hemolytic effect. The EC50 concentration causes a hemolytic effect on 50% of tested erythrocytes. The no observed effective concentration parameter was also observed, when the 10% limit of positive control´s hemolytic activity was not exceeded. The hemolytic effect was determined on basis of structural similarity to sulfonamides. Antibacterial sulfonamides are structural analogues of our investigated substances. The test substances, as well as sulphonamides, are chemically defined as p-aminobenzoic acid derivatives, there are eleven potential substances with antimicrobial activity. Most of the tested substances showed a hemolytic effect comparable to HEPES buffer, a non-hemolytic standard. Three of substances appear to have hemolytic effect. HEPES buffer is needed for reading of the background absorbance. All test substances showed a negative effect on the viability of the HepG2 cell line with increasing concentration, but IC50 values were always above 100 μM. However, in a large number of clinically used drugs, the effective concentration is in the range of units up to tens of µM. This implies that the substances can be considered suitable for further testing.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Ďurinová 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Ďurinová 139 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Ďurinová 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lucie Hyršová 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Kočíncová, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. 215 kB