velikost textu

Vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů
Název v angličtině:
Ownership of land and land transfer from the perspective of tax legislation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eliška Palatová
Vedoucí:
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Pavlína Vondráčková
Id práce:
206820
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pozemek, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí
Klíčová slova v angličtině:
land, real estate tax, tax on the acquisition of immovable property
Abstrakt:
Vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů Abstrakt Diplomová práce se zabývá daněmi dopadajícími na nemovité věci – daní z nemovitých věcí a daní z nabytí nemovitých věcí. Cílem práce je přehledně popsat současnou právní úpravu zmíněných daní, poukázat na jejich význam, zhodnotit vhodnost úpravy a navrhnout možná zlepšení na základě případových studií a srovnání s úpravami zdaňování nemovitých věcí v jiných evropských státech. Pro pochopení stěžejních institutů občanského práva vztahujících se k tomuto tématu se v první části práce autorka zaměřuje převážně na občanskoprávní stránku dané problematiky. Druhá část se věnuje dani z nemovitých věcí, kdy je nejprve specifikována daň z pozemků a vymezeny konstrukční prvky daně. Dále se autorka vyjadřuje k míře autonomie obcí ve vztahu ke stanovování výše daně a shrnuje vnímání daně ze strany poplatníků i odborníků. V souvislosti s tím je poukázáno na smysl a účel daně z nemovitých věcí a navrhovány související změny. Na praktických příkladech je ukázán výnos daně v závislosti na zvýšení či snížení obecních a místních koeficientů a prokázáno jejich nízké využívání ze strany obcí. Česká daň z nemovitých věcí je v této práci porovnávána s daněmi z nemovitých věcí v ostatních státech Evropské unie a následně jsou detailněji srovnávány rozdíly se slovenskou úpravou daně z nemovitých věcí, která je založena na odlišném principu umožňujícím větší autonomii obcí. Třetí část pojednává o dani z nabytí nemovitých věcí. I u této daně jsou nejprve vymezeny konstrukční prvky daně. Vzhledem k zásadní změně, která u této daně v minulosti proběhla, jsou popsány nejdůležitější změny a podrobněji pak rozebrány současné legislativní návrhy směřující k významným změnám v pojetí daně z nabytí nemovitých věcí. I tato daň je zasazena do širšího kontextu zákonných úprav zdaňování převodů nemovitých věcí ve vybraných státech Evropské unie. Poslední kapitola práce shrnuje a rozebírá jeden z nedostatků současné úpravy daně z nabytí nemovitých věcí, na který je poukazováno již v průběhu práce, a to ztráta výnosů z daně z důvodu převádění podílů obchodních korporací vlastnících nemovitou věc. Jedná se o případy, kdy je často jediným účelem založení obchodní korporace následný převod nemovité věci, ze kterého se tímto způsobem neodvede daň. V souvislosti s tím jsou navrhovány možné změny, které by mohly vést k většímu výnosu z daně a zároveň k nižšímu zdanění nemovitých věcí k bydlení a tím zlepšení dostupnosti vlastního bydlení. Klíčová slova: pozemek, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí
Abstract v angličtině:
Ownership of land and land transfers from the perspective of tax legislation Abstract The thesis deals with taxes from immovable property – real estate tax and tax on the acquisition of immovable property. The aim of the work is to clearly describe the current legislation of these taxes, to highlight their importance, to assess the appropriateness of the legislation and to suggest possible improvements based on case studies and comparison with the legislation of real estate taxation in other European countries. In the first part of the work, the author focuses on the civil law side of the issue to understand the important civil law institutes related to this topic. The second part deals with real estate tax, where land tax is first specified, and the basic elements of the tax are defined. Furthermore, the author expresses her views on the degree of autonomy of municipalities related to the setup of the tax amount and summarises the opinion on tax by both taxpayers and experts. In this context, it is pointed out the meaning and purpose of the immovable property tax and related changes are proposed. It is shown on practical examples how different can be the tax revenue depending on the increase or decrease of municipal and local coefficients and their low usage by municipalities is demonstrated. The Czech real estate tax is compared with real estate taxes in other European Union countries and subsequently the Slovak real estate tax legislation is compared in more detail with the Czech, because Slovak real estate tax is based on a different principle allowing greater autonomy of municipalities. The third part deals with the acquisition tax on immovable property. Even for this tax, the basic elements of the tax are defined. In respect with the fundamental changes in legislation that have taken place in the past, the most important differences are described and the current suggestions pointing to significant changes in the concept of the real estate acquisition tax are discussed in more detail. This tax is also set in the wider context of the legislation related to the taxation of transfers of immovable property in selected Member States of the European Union. The last chapter of the work summarises and discusses one of the insufficient of the current tax on the acquisition of immovable property legislation, which is already pointed out during this thesis, namely the loss of tax revenues due to the transfer of shares of commercial corporations owning the immovable property. These are cases where the only purpose of establishing a commercial corporation is often the subsequent transfer of immovable property and to avoid taxation. In this context, possible changes are suggested that could result in greater tax revenues and, at the same time, lower taxation of real estates for housing and thus improve the availability of housing in private ownership. Keywords: land, real estate tax, tax on the acquisition of immovable property
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Palatová 933 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Palatová 173 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Palatová 129 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Novotný, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Pavlína Vondráčková 244 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 152 kB