velikost textu

Vliv vitaminu D na zdraví dětí a mladistvých

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv vitaminu D na zdraví dětí a mladistvých
Název v angličtině:
The effect of vitamin D on the health of children and adolescents
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Schönová
Vedoucí:
Prof. MUDr. Božena Kalvachová, CSc.
Oponent:
MUDr. Zdeněk Zíma
Id práce:
206819
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Nutriční terapeut (BNT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kalcitriol, myoskelet, imunomodulace, metabolismus, mozek, fetální programování
Klíčová slova v angličtině:
calcitriol, myoskeleton, immunomodulation, metabolism, brain, fetal programming
Abstrakt:
Biologicky aktivní metabolit vitaminu D je pro lidské tělo esenciální, podílí se na regulaci funkce většiny lidských buněk. Předpokládá se, že ovlivňuje transkripci až 900 genů. Jeho nedostatek se tak může podílet na patogenezi mnoha chorob. Reguluje homeostázu vápníku, podílí se na vývoji kostí a udržuje jejich optimální stav. Na základě nových poznatků o vitaminu D se v současné době dostávají do popředí zájmu i jeho mimokostní účinky, které se týkají imunitního systému, metabolismu, nervového systému a vlivu na vyvíjející se plod. Cílem této práce bylo vytvořit ucelený přehled o vlivu vitaminu D na mladý organismus a na základě zpracování dotazníkového šetření pak podpořit nebo vyvrátit hypotézu, že děti v zimním a jarním období trpí nedostatkem vitaminu D. Vedlejším cílem práce je vytvoření propagačního materiálu za účelem zvýšení zájmu rodičů a starších dětí o tuto problematiku a zlepšit jejich informovanost. Na základě poznatků o účincích vitaminu D bylo provedeno dotazníkové šetření s jedenácti otázkami, jež se vztahovaly k problematice vitaminu D. Výzkumný soubor byl tvořen 134 dětmi ve věku od tří do patnácti let, které byly rozděleny do tří skupin dle věku. Výsledky výzkumu se přibližně shodují s výsledky studie SZÚ z roku 2016, ze kterých vyplynulo, že české děti trpí v zimním a jarním období nedostatkem vitaminu D.
Abstract v angličtině:
The biologically active vitamin D metabolite is essential for the human body. And it is involved in the regulation of the function of most human cells. It is believed to affect up to 900 genes transcription. Thus, its insufficient amount may contribute to the pathogenesis of many diseases. It regulates calcium homeostasis, participates in bone development, and maintains optimal bone status. On the basis of the new knowledge of vitamin D, his out-of-bone effects are currently at the forefront. These relate to the immune system, metabolism, the nervous system, and the effect on the developing fetus. The aim of this work was to create a comprehensive overview of the effect of vitamin D on the young organism. And then, on the basis of questionnaire research, support or refute the hypothesis that children suffer from vitamin D deficiency in winter and spring. The secondary objective of the thesis is to create promotional material that contributes to increasing the interest of parents and older children in this issue and improving their awareness. Based on the knowledge of the effects of vitamin D, a questionnaire survey was conducted with eleven questions related to vitamin D. The research sample consisted of 134 children aged between three and fifteen who were divided into three groups by age. The results of the research are approximately the same as the results of the SZÚ 2016 study, which showed that Czech children suffer from vitamin D deficiency in winter and spring.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Schönová 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Schönová 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Schönová 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. MUDr. Božena Kalvachová, CSc. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Zdeněk Zíma 573 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 748 kB