velikost textu

„Tak jak pevně skály krkonošské stojí…“ Jan Nepomuk hrabě Harrach a jeho politické působení v Předlitavsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
„Tak jak pevně skály krkonošské stojí…“ Jan Nepomuk hrabě Harrach a jeho politické působení v Předlitavsku
Název v angličtině:
„The Way How Firmly the Rocks of the Giant Mountains Stand…“ Jan Nepomuk count Harrach and his political activities in Cisleithania
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Bouška
Vedoucí:
doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Id práce:
206803
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - české dějiny v evropském kontextu (HCD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jan Nepomuk Harrach|Harrachové|19. století|politika|strana konzervativního velkostatku|Národní strana
Klíčová slova v angličtině:
Jan Nepomuk Harrach|Harrach family|19th century|politics|feudal conservatives party|Old Czech Party
Abstrakt:
Abstrakt Jan Nepomuk hrabě Harrach (1828-1909) byl členem starobylé aristokratické dynastie, významným velkostatkářem, politikem a členem strany konzervativního velkostatku, ale také českým šlechticem. Cílem předkládané práce je podrobně analyzovat politické aktivity, názory a představy hraběte Harracha, které sděloval pomocí svých spisů, článků a projevů pronesených na českém zemském sněmu, a představit jej nejen jako konzervativce věrného svému stavu, ale také jako aristokrata, který se vědomě přihlásil k etnicko-jazykovému pojetí češství. Práce se drží užšího zaměření na výše uvedené činnosti Jana Nepomuka, nicméně se je snaží zasadit do kontextu jeho života a doby, které tvoří jejich neodmyslitelný kontext. Pramennou základnou se pro studii staly především archiválie z osobní pozůstalosti hraběte Harracha, jež je uložena v Rakouském státním archivu ve Vídni. Zároveň byl využit i dobový tisk a prameny úřední povahy. Předkládaná práce je také příspěvkem k dějinám šlechty českých zemí a její politické činnosti a snaží se vyvážit dva stereotypy, které byly a částečně stále jsou typické pro toto pole historického výzkumu – apriorně negativní přistup ke šlechtě, či naopak její zbytečná idealizace. Klíčová slova: Jan Nepomuk Harrach (1828-1909), Harrachové, české země, 19. století, 1848- 1918, aristokracie, strana konzervativního velkostatku
Abstract v angličtině:
Abstract Jan Nepomuk, count Harrach (1828-1909) was a member of an antient aristocratic dynasty, an important squirearch, a politician and a member of the Conservative Great Landowners Party; but also, a Czech aristocrat. The aim of this work is to provide a detailed analysis of political activities, views and ideas of count Harrach, conveyed through his writings, articles and speeches presented on the Bohemian land diet; and to present him not only as a conservative faithful to his class but also as an aristocrat, who willfully claimed allegiance to ethnic-linguistic conception of the Czech consciousness. The work follows a narrower focus on Jan Nepomuk’s activities mentioned above, however it attempts to put them in context of his life and historical period, which constitute inseparable context. The source basis for the study are first and foremost archives from the personal literary remains of count Harrach stored in the National Archives of Austria in Vienna. Alongside, the contemporary press and administrative sources have also been used. The presented work is also a contribution to the studies of the history of the Bohemian aristocracy and its political activities and attempts to balance two stereotypes that were and to some extent still are typical for this field of historical studies – the a priori negative approach to aristocracy on one side and its needless idealization on the other. Keywords: Jan Nepomuk Harrach (1828-1909), Harrach family, Czech lands, 19th century, 1848-1918, aristocracy, Conservative Great Landowners Party
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Bouška 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Bouška 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Bouška 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 182 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB