velikost textu

Správní soudnictví v Maďarsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Správní soudnictví v Maďarsku
Název v angličtině:
Administrative Justice in Hungary
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Edina Balogh
Vedoucí:
JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Id práce:
206778
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Správní soudnictví, soudní kontrola veřejné správy, Maďarsko
Klíčová slova v angličtině:
Administrative judiciary, judicial control of public administration, Hungary
Abstrakt:
Správní soudnictví v Maďarsku Abstrakt Cílem této práce je podat ucelený pohled na fungování správního soudnictví v Maďarsku v kontextu požadavků vyplývajících zejména z dokumentů Benátské komise Rady Evropy. Pomocí srovnávací metody pak tato práce zkoumá rozdíly mezi maďarskou a českou úpravou správního soudnictví, přičemž též hodnotí, do jaké míry tyto státy naplňují požadavky vyplývající ze svých mezinárodních závazků. Dvěma hlavními východisky práce je tedy jednak analýza naplnění zásad právního státu v těchto státech v souvislosti se soudní kontrolou veřejné správy, jednak pak poskytnutí koherentního výkladu o vzniku, vývoji a fungování správního soudnictví v Maďarsku, a to za použití české právní úpravy jako tzv. comparanda. V první části se práce zaměřuje na vymezení právního státu a soudní kontroly veřejné správy, jako jedné z jeho zásad. Tato část se též pokusí čtenáři přiblížit historická východiska vzniku správního soudnictví, a to pomocí modelu anglického, francouzského a německého. V druhé části se práce věnuje historickému vývoji maďarského správního soudnictví, v jehož rámci však dojde i k pokrytí ideových východisek úpravy stávající i úpravy budoucí. Ve třetí části dochází k vymezení organizačního uspořádání správních soudů, opět včetně plánované nové úpravy. Tato část se pak věnuje též vymezení pravomoci a příslušnosti soudů a neopomíjí ani spory o příslušnost a kompetenční spory. Část čtvrtá a pátá práce se pak věnují samotnému řízení před správními soudy, jež vychází z úpravy maďarského soudního řádu správního. Práce se podrobně věnuje jak zahájení řízení, tak jeho průběhu, analyzované pak jsou i opravné prostředky. V poslední řadě je pak pozornost věnována i zvláštnostem maďarského správního soudnictví, které nemají v české úpravě obdobu. Poslední část šestá se pak věnuje neméně důležitému institutu odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem veřejné správy, a to v kontextu úprav obou států. Závěr práce obsahuje shrnutí výsledků analýzy. Klíčová slova: Správní soudnictví, soudní kontrola veřejné správy, Maďarsko
Abstract v angličtině:
Administrative judiciary in Hungary Abstract The purpose of this thesis is to give a comprehensive picture of the institute of administrative judiciary in Hungary mainly by using the comparative method. Its aim is therefore to show the similarities and the differences between the Czech and Hungarian administrative judiciary, while also comparing the two legislations to the European standards of the Rule of Law principle. The Rule of Law principle is then used as defined by the European Commission for Democracy through Law, better known as the Venice Commission. Chapter one dives directly into an analysis of the Rule of law principle and its importance in the context of administrative judiciary. Furthermore, this chapter will also provide a short description of the traditional models of administrative judiciary. The purpose of chapter two is to give its reader a brief introduction of the evolution of administrative judiciary in Hungary from the late 19th century to today’s legislation, while also mentioning the upcoming changes and their foreseeable impacts. Chapter three then provides a full description of the organisation of Hungarian administrative courts, while also mentioning the upcoming changes brought by the judicial reform in the country. The comparison of power and court jurisdiction in both countries will also be addressed. Chapters four and five are focusing mainly on the current legislation regarding the proceedings in Hungarian administrative judiciary, while also providing a brief comparison between the two countries. Chapter four will also mention those institutes of the Hungarian legislation that are not usual in the Czech Republic in the field of administrative judiciary. The final chapter, chapter 6, will then provide a brief analysis of the matter of liability in damages for administrative action in relation to both countries. The conclusion of the thesis consists of a summary containing the results of the research. Klíčová slova: Administrative judiciary, judicial control of public administration, Hungary
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Edina Balogh 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Edina Balogh 315 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Edina Balogh 263 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. 152 kB