text size

Přípravné řízení de lege lata, de lege ferenda

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Přípravné řízení de lege lata, de lege ferenda
Titile (in english):
The Preparatory Procedings De Lege Lata, De Lege Ferenda
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Marika Zahradníčková
Opponent:
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Thesis Id:
206744
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Criminal Law (22-KTP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
25/01/2019
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt Diplomová práce si klade za cíl na základě zhodnocení současného stavu přípravného řízení včetně jeho vztahu s řízením soudním, a tedy i koncepce celého trestního řízení, dospět v rámci úvah de lege ferenda k ideálnímu vymezení a úpravě přípravného řízení, a to včetně určení jeho pozice v řízení trestním, a tedy i stanovení nové koncepce pro trestní právo procesní. Celá tato práce reaguje na aktuální stav českého trestního řízení, jenž lze považovat přinejmenším za stagnující a nebylo by tedy od věci se pokusit odhalit příčiny a důsledky současného stavu, aby bylo možné se jich do budoucna vyvarovat.
Abstract:
Abstract This thesis aims on the basis of an assessment of the current state of the preparatory proceedings including its relationship with the judicial proceedings, and thus the concept of the criminal proceedings, reach within the considerations de lege ferenda the ideal definition and adjustment of the preparatory proceedings, including the determination of its position in criminal proceedings, and thus the establishment of a new concept for criminal procedural law. All this work reacts to the current state of the Czech criminal proceedings, which can be considered at least as stagnant and it would be right to uncover the causes and consequences of the current situation so that they can be avoided in the future.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Marika Zahradníčková 1.87 MB
Download Abstract in czech JUDr. Marika Zahradníčková 63 kB
Download Abstract in english JUDr. Marika Zahradníčková 5 kB
Download Opponent's review JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 151 kB
Download Defence's report 285 kB