velikost textu

Přípravné řízení de lege lata, de lege ferenda

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přípravné řízení de lege lata, de lege ferenda
Název v angličtině:
The Preparatory Procedings De Lege Lata, De Lege Ferenda
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Marika Zahradníčková
Oponent:
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Id práce:
206744
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce si klade za cíl na základě zhodnocení současného stavu přípravného řízení včetně jeho vztahu s řízením soudním, a tedy i koncepce celého trestního řízení, dospět v rámci úvah de lege ferenda k ideálnímu vymezení a úpravě přípravného řízení, a to včetně určení jeho pozice v řízení trestním, a tedy i stanovení nové koncepce pro trestní právo procesní. Celá tato práce reaguje na aktuální stav českého trestního řízení, jenž lze považovat přinejmenším za stagnující a nebylo by tedy od věci se pokusit odhalit příčiny a důsledky současného stavu, aby bylo možné se jich do budoucna vyvarovat.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis aims on the basis of an assessment of the current state of the preparatory proceedings including its relationship with the judicial proceedings, and thus the concept of the criminal proceedings, reach within the considerations de lege ferenda the ideal definition and adjustment of the preparatory proceedings, including the determination of its position in criminal proceedings, and thus the establishment of a new concept for criminal procedural law. All this work reacts to the current state of the Czech criminal proceedings, which can be considered at least as stagnant and it would be right to uncover the causes and consequences of the current situation so that they can be avoided in the future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Marika Zahradníčková 1.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Marika Zahradníčková 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Marika Zahradníčková 5 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 285 kB