velikost textu

Zneužívání návykových látek u vrcholových kulturistů v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zneužívání návykových látek u vrcholových kulturistů v České republice
Název v angličtině:
Substance abuse among the top bodybuilders in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Hoffmanová
Vedoucí:
PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, PhD.
Oponent:
Mgr. Jaroslav Šejvl
Id práce:
206741
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Praze (11-00610)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sport, kulturistika, doping, suplementy, vedlejší účinky, závislost
Klíčová slova v angličtině:
Sport, bodybuilding, doping, supplements, side effects, addiction
Abstrakt:
Abstrakt V průběhu posledních let se opět zvedl zájem o budování těla, které mnohdy doprovází užívání dopingových látek. V této době se však dozvídáme pouze jen o anabolických steroidech a i o nich se dozvídáme výhradně skrz média informující o dopingových skandálech vrcholových sportovců. Byla napsána spousta knih o dopingu a kulturistice, avšak téměř všechny byly prvně vydány do roku 2000 a dnešní literatura se zabývá převážně výživou a tréninkem. Cílem této práce bylo zmapovat postoje vrcholových kulturistů k dopingu v rámci rekreační a vrcholové úrovně a jejich informovanost o vedlejších účincích zakázaných látek. Jedná se o kvalitativní výzkum, který byl realizován pomocí sérií rozhovorů. Rozhovory byly polostrukturované a se souhlasem respondentů byly nahrány na diktafon a následně přepsány a editovány. Hlavní výzkumné otázky se zabývaly riziky, která si kulturisté uvědomují, jaké byly jejich motivace k tomuto sportu a k případnému užívání zakázaných látek, a jaké mají zkušenosti se závislostí na zakázaných látkách. Z výzkumu vyplývá, že i přesto, že jsou sportovci informování o rizicích zakázaných látek, většina z nich pravidelně užívá větší množství dopingu. Motivace ke kulturistice a dopingu jsou různé, ale kulturisté mají společnou touhu po uznání okolí a snahu být součástí určité skupiny lidí. Přestože respondenti znají psychické komplikace včetně závislosti, jen třetina si uvědomuje některé z příznaků na sobě. Závěrečným doporučením je seznámení širší veřejnosti o rizicích tohoto sportu a dopingu a dále sestavení účinné primární prevence pro rekreační sportovce v posilovnách seznamující s danou problematikou. Klíčová slova: Sport, kulturistika, doping, suplementy, vedlejší účinky, závislost
Abstract v angličtině:
Abstract In the last few years, the interest in bodybuilding has increased but unluckily it is often accompanied by taking doping substances. At this time, we have been already informed about anabolic steroids exclusively through the media spreading the news about the doping scandals of top athletes. Although many books were written about doping and bodybuilding, their first publishing was dated to 2000 and the literature today mainly focuses on nutrition and training. The goal of my thesis was to map the view of top bodybuilders on doping at the professional and hobby level and their knowledge of the effects of prohibited substances. The qualitative research was made by the series of dialogues that were semi-structured and with the agreement of respondents. The information was recorded on a dictaphone, transcribed and edited. The main research questions were based on the risks that are bodybuilders aware of, their motivation for the sports and possible use of the prohibited substances. They were also asked about their experience of the addiction to them. According to the research, the athletes are well-informed about all the risks. The majority of them are regular users of excessive amount. The motivation for the bodybuilding and taking doping is different, but they have something in common. It is the desire of the appreciation and the feeling of being a part of the same group. Even though the respondents know about the psychological problems included the addiction, only one-third of them admitted symptoms on themselves. The final suggestion is to familiarize the public with the issue of the risks of this sport and doping and mainly set efficient basic prevention for the hobby athletes in the gyms. Keywords: Sport, bodybuilding, doping, supplements, side effects, addiction
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Hoffmanová 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Hoffmanová 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Hoffmanová 352 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, PhD. 297 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Šejvl 1.37 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. 749 kB