velikost textu

Sankcionování právnických osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sankcionování právnických osob
Název v angličtině:
Sanctioning of legal persons
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vojtěch Karnet
Vedoucí:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
206685
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Právnická osoba, sankce, trestní odpovědnost
Klíčová slova v angličtině:
Legal person, sanction, criminal liability
Abstrakt:
Sankcionování právnických osob Abstrakt Trestní odpovědnosti právnických osob byla do právního řádu České republiky zavedena zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, který nabyl účinnosti k datu 1. 1. 2012. Jedná se o institut, který byl ještě před přijetím patřičné úpravy silně diskutován a proces jeho zavedení do právního řádu doprovázen velkým zájmem naší odborné veřejnosti na poli trestního práva. Velký zájem o jeho fungování však lze konstatovat i dnes, více než 8 let od jeho účinnosti. Právě tento zájem se stal počáteční motivací vzniku této práce. Jádrem této práce je práce s částí třetí výše uvedeného zákona, tedy zaměřit se na jednotlivé sankce, které lze uložit právnickým osobám, a především jak je těchto sankcí využíváno v rozhodovací praxi českých soudů. Pro tyto účely byla vytvořena vlastní statistika sankcí uložených právnickým osobám. Z této statistiky jsou pak odvozeny závěry autora této práce, a to jak dílčí závěry ohledně jednotlivých sankcí, tak komplexní závěry ohledně celého institutu trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Za účelem tvorby této diplomové práce bylo pracováno se zdroji v rozsahu především komentářové literatury, vysokoškolských učebnic především trestního práva, odborných článků a poměrně velkého množství soudních rozhodnutí. Tato diplomová práce je systematicky členěna na úvod, dále šest částí hlavního textu rozděleného a závěr. První části se tato diplomová práce se zabývá teoretickou otázkou trestní odpovědnosti právnických osob. Vymezuje pojem právnické osoby a popisuje tři základní teoretické koncepce trestní odpovědnosti právnických osob. Druhá část této práce se soustředí na platnou právní úpravu trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Další část je zaměřena na trestněprávní sankce. Zabývá se pojmem trest a sankce a rozdílem mezi nimi, otázkou ukládání sankcí a jejich teoretickému dělení. V části čtvrté se tato práce detailně věnuje jednotlivým sankcím, které lze uložit právnickým osobám z hlediska teoretického i praktického. Pátá část této diplomové práce je věnována popisu a srovnání zahraničních úprav sankcionování právnických osob. Poslední, šestá část této práce se shrnuje praktickou část diplomové. Prezentuje výsledky a statistiky a tyto následně uvádí do kontextu a poskytuje názory a návrhy autora této práce k otázkám, které považuje za sporné.
Abstract v angličtině:
Sanctioning of legal persons Abstract The criminal liability of legal persons was introduced into the legal system of Czech republic by the Act no. 418/2011 Coll., Act on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against them which came into effect on the 1st of January 2012. It is a problematic that was highly debated even before the respective law was created and its introduction into the legal system was closely followed by most of our experts in the field of criminal law. We can still see a big interest in how this problematic functions to this day, more than 8 years after its adoption. This interest became the main motivation for the creation of this thesis. This thesis focuses mainly on the 3rd part of the above stated Act which means it concetrates on the individual sanctions applicable in relation to legal persons and how they are being used in the decision-making process of the courts of Czech republic. The demonstrate these outcomes a statistic of sanctions applied against legal persons was created. This statistic then serves as a basis for authors conclusions in relation to individual sanctoins as well as a more complex conclusions regarding the whole problematic of sanctioning of legal persons in Czech republic. There were many sources used in order to create this thesis such as commentary literature in partikule, university textbooks mainly of criminal law, expert articles and a considerable amount of court judgements. This thesis consists of introduction, followed by six parts of of main content and a conclusion. The first part of this thesis deals with a theory of sanctioning of legal persons. It defines what a legal person is and describes three concepts of their criminal liability. The second part focuses on the current legal regulation of the criminal liability of legal persons in Czech republic. The next part deals with criminal sanctions. It defines what a penalty and a sanction is and explains the difference between them, it also deals with the process of sanctioning and theoreticall diversion of individual sanctions. The fourth part focuses both theoretically and practicalyll in detail to each individual sanction applicable in relation to legal persons. The fifth part is dedicated to describing foreign approaches to the problematics of criminal liability of legal persons and their comparison. Lastly the sixth part sums up the practical part of this thesis. It presents statistics and results and places them in context. It also provides authors opinions and suggestions in regards to some possibly controversial topics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vojtěch Karnet 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vojtěch Karnet 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vojtěch Karnet 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 500 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB