velikost textu

Problémy trestního soudnictví nad mládeží

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problémy trestního soudnictví nad mládeží
Název v angličtině:
The issues of juvenile criminal justice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jan Šípal
Vedoucí:
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
206684
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dítě mladší patnácti let, Čin jinak trestný, Ochranná výchova
Klíčová slova v angličtině:
Children under the age of fifteen, Other offence, Protective education
Abstrakt:
Problémy trestního soudnictví nad mládeží Abstrakt Tato diplomová práce s názvem „Problémy trestního soudnictví nad mládeží“ se zaměřuje na problematiku řízení ve věcech dětí mladších patnácti let podle hlavy III zákona č. 218/2003 Sb., Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) (dále jen „ZSM“). Tato řízení jsou specifická tím, že ačkoliv se technicky jedná o občanskoprávní řízení, nezapřou svůj trestněprávní akcent, neboť se v nich rozhoduje o činu jinak trestném, tedy činu, který vykazuje všechny znaky trestného činu kromě toho, že jej spáchala osoba trestně neodpovědná. Tato řízení jsou v zákoně i v odborné literatuře upravena jen velice stručně, přičemž se ale jedná o nesmírně složitou problematiku. V první, úvodní, kapitole jsou vymezeny některé základní pojmy těchto řízení, jako například „dítě mladší patnácti let“ nebo „čin jinak trestný.“ Dále je popsán ZSM. Tento zákon je samozřejmě pro danou problematiku zcela klíčový, nicméně bylo zapotřebí vymezit také jeho vztahy s obecnou trestněprávní a občanskoprávní úpravou. V druhé kapitole pojmenované „Historický kontext,“ jsou vzpomenuty dějinné mezníky v daném tématu. Zvláštní pozornost je věnována zákonu č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží, který je ideovým předchůdcem dnešní úpravy. V Mezinárodním srovnání ve třetí kapitole jsou popsány způsoby, jakými se různé jiné státy vypořádávají s činností jinak trestnou u trestně neodpovědných dětí. Česká republika vy tomto srovnání vychází jako země s nejkomplexnější úpravou dané problematiky. Následně je ve čtvrté kapitole popsána činnost různých relevantních orgánů a institucí, se kterými přijde nebo může přijít dítě mladší patnácti let, které se dopustilo činnosti jinak trestné, do styku. Jmenovitě se jedná o policejní orgány, orgán sociálně právní ochrany dětí, státní zastupitelství, soud pro mládež, probační a mediační službu a dětský domov se školou. V páté kapitole je shrnuta nejzásadnější judikatura k danému tématu. Konečně šestá kapitola nabízí upozornění na některé problematické okamžiky daného tématu, které dosud nebyly uspokojivě vyřešeny a v praxi činí potíže. V závěru práce je pak, kromě shrnutí celé práce, nabídnuto také zamyšlení nad kvalitou a perspektivou řízení podle hlavy III. ZSM. Ačkoliv se nejedná o úpravu zcela dokonalou, celkový dojem z ní, obzvláště optikou praxe, je veskrze pozitivní. Klíčová slova Dítě mladší patnácti let Čin jinak trestný Ochranná výchova
Abstract v angličtině:
The Issues of Juvenile Criminal Justice The Abstract This Master’s degree thesis named „The Issues of Juvenile Criminal Justice“ focuses on the issues of proceedings in the matters of children under the age of fifteen according to title third of the Act No. 218/2003 Coll. on the Responsibility of Juveniles for illegal Acts and on the Justice of Youth (hereinafter “ZSM”). These proceedings are unlike any other in that regard that although they are civil, they can’t deny their penal aspect since they deal with the other offences, the acts which posses every element of a crime except for the fact that they were committed by someone not criminally liable. These proceedings are yet to be thoroughly examined by law literature or any other thesis and their statutory regulation itself is quite brief, that is despite the complexity of said issues. The first introductory chapter defines several basic concepts of these proceedings, such as „the child under the age of fifteen“ or „other offence.“ Then, the ZSM is covered. This act is naturally crucial for the issue, though his relations to general civil and penal regulation must be explained. In the second chapter, called „Historical context,“ some key historical milestones are remembered, with the focus on Act No. 48/1931 Coll. on the Penal Justice System of the Youth, which is the ideological predecessor of the current act. The international comparison in chapter three shows the different approaches of several countries in dealing with not criminally liable children committing other offences. The Czech Republic has the most complex regulation on said issues in this comparison. After that, in fourth chapter, the activity of various authorities and institutions a child under the age of fifteen who committed the other offence can come into contact with is described. These are the police authorities, the child protection service, the public prosecution, the youth judge, the probation and mediation service and the foster care institution with school facilities. In the fifth chapter, the most significant judicial decisions regarding the subject matter are summed up. 1 Finally, the sixth chapter offers warnings about several problematic aspects of the subject matter that are yet to be satisfyingly resolved and are the cause of difficulties in the general practice. In the conclusion of thesis, apart from the summary of it, a reflection on the quality and perspective of the proceedings according to the title third of ZSM. Although the regulation leaves much to be desired, the overall impression, especially from the practical standpoint is generally positive. Key words: Children under the age of fifteen Other offence Protective education 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Šípal 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Šípal 319 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Šípal 275 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 155 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 183 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 152 kB