velikost textu

Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon
Název v angličtině:
Punishment of community service and its performance
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Adéla Chárová
Vedoucí:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Id práce:
206681
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trest obecně prospěšných prací, Alternativní tresty, Probační a mediační služba, Trestní právo
Klíčová slova v angličtině:
Community service, Alternative punishment, Probation and Mediation Service, Criminal law
Abstrakt:
Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon Abstrakt Diplomová práce pojednává o základních aspektech alternativního trestu obecně prospěšných prací z hlediska české i zahraniční právní úpravy, zabývá se jeho vývojem v čase, statistickými údaji, zvláštní úpravou trestních opatření obecně prospěšných prací ukládaných mladistvým a problematickými aspekty stávající právní úpravy. Cílem práce je vymezit postavení trestu obecně prospěšných prací v systému tuzemského i zahraničního práva, poskytnout podrobné informace o hmotně-právní a procesně- právní úpravě obsažené v trestním zákoníku, trestním řádu a v dalších podpůrných zákonech, pojednat o jeho problematických aspektech a zprostředkovat mínění veřejnosti, soudů a probačních úředníků. Ve spolupráci s probačním úředníkem Probační a mediační služby a s poskytovateli obecně prospěšných prací jsem shrnula základní problematické aspekty trestu OPP a zamyslela jsem se nad jejich možným řešením, které pak shrnuji v jednotlivých kapitolách. V práci je z hlediska použitých metod použit přístup právně-analytický, právně- komparativní, právně-deskriptivní, metoda dotazování a statistické modely. Kromě úvodu a závěru je práce rozdělena do jedenácti kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly. V prvních dvou kapitolách se zaobírám pojmoslovím, významem trestu obecně prospěšných prací, alternativními tresty a zavedením trestu obecně prospěšných prací do českého právního řádu a jeho vývojem. Za velmi důležitou považuji kapitolu tři, ve které pojednávám o základních aspektech trestu obecně prospěšných prací v české právní úpravě. V následujících kapitolách pojednávám o Probační a mediační službě, poskytovatelích obecně prospěšných prací a o zvláštních podmínkách ukládání trestního opatření obecně prospěšných prací mladistvým. V kapitole sedm analyzuji dostupné statistické údaje okresních soudů a Probační a mediační služby ČR, které se týkají oblasti trestu obecně prospěšných prací. V následující kapitole srovnávám trest obecně prospěšných prací se zahraničními právními úpravami. Zajímavé jsou kapitoly devět a deset, ve kterých jsou interpretovány informace získané z anonymních dotazníků, které vyplňovali soudci, probační úředníci a veřejnost, a ve kterých hodnotili institut obecně prospěšných prací. Poslední kapitola odkazuje na relevantní judikaturu.
Abstract v angličtině:
Punishment of community service and its performance Abstract The diploma thesis deals with basic aspects of community service in terms of Czech and foreign legal regulation, it deals with its development in time, statistical data, special regulation of criminal measures of publicly beneficial works imposed on juveniles and problematic aspects of existing legal regulation. The aim of the thesis is to define the status of the punishment of community service in the system of domestic and foreign law, to provide detailed information on the substantive and procedural law contained in the Criminal Code, Criminal Procedure Code and other supporting acts, to deal with problematic aspects and to mediate opinion of public, judges and probation officers. In cooperation with the probation officer and with the providers of community service I summarized the basic problematic aspects of the community service and considered their possible solution, which I summarize in the individual chapters. In terms of used methods the thesis uses a legal-analytical, legal-comparative, legal- descriptive approach, query model and statistical models. In addition to the introduction and conclusion, the thesis is divided into eleven chapters, which are further subdivided into subchapters. In the first two chapters I deal with terminology, the importance of punishment of community service, alternative punishments, and the introduction of punishment for community service into the Czech legal order and its development. I consider chapter three to be very important, which deals with the basic aspects of the community service in Czech law. In the following chapters I deal with the Probation and Mediation Service, the Community service Providers and with special conditions of juvenile criminal measures. In chapter seven I analyze the available statistical data of district courts and Probation and Mediation Services which deal with community service. In the following chapter I compare the punishment of community service with foreign legislation. Interesting chapters are nine and ten, which interpret information from anonymous questionnaires filled in by judges, probation officers, and the public, and in which they evaluated the institute of community service. The last chapter refers to relevant case-law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Adéla Chárová 1.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Adéla Chárová 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Adéla Chárová 184 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB