velikost textu

Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola
Název v angličtině:
House arrest, its execution and control
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Říha
Vedoucí:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Id práce:
206680
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Domácí vězení, alternativní tresty, elektronický monitoring
Klíčová slova v angličtině:
House arrest, alternative punishments, electronic monitoring
Abstrakt:
Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Abstrakt Prostřednictvím této diplomové práce se čtenář seznámí s trestem domácího vězení, jeho výkonem a kontrolou a s právními instituty, které jsou s tímto druhem trestu spojeny. Cílem této práce je shrnutí právní úpravy předmětné problematiky, poukázání na její nedostatky a navrhnutí případných změn. První část práce je věnována trestu obecně. Zkoumá jeho podstatu a odpovídá na otázku, čím se liší od jiných právních sankcí. V první části práce je rovněž předestřen účel a systém trestů v rámci českého trestního práva. Alternativním trestům, jejich podstatě a výhodám se věnují ve druhé části diplomové práce. Předmětem této části je také koncept restorativní justice, jeho základní principy a vztah k alternativním trestům. Trest domácího vězení je rozebrán v části třetí. Kromě historie a současné právní úpravy samotného trestu je tato část zaměřena na instituty příbuzné domácímu vězení, tedy případy, kdy domácí vězení není sankcí a nemá tedy charakter trestu de iure. Tato část také pojednává o různých možnostech přeměn trestů, které se týkají trestu domácího vězení. Část čtvrtá přibližuje úkony před a po uložení trestu domácího vězení, které jsou nutné pro zahájení jeho výkonu. Jelikož se Probační a mediační služba v těchto fázích řízení angažuje, je její role v řízení i po něm v této části práce rovněž zkoumána. V páté části rozebírám způsoby kontroly domácího vězení, zejména nedávno zprovozněného elektronického monitoringu. Přibližuji různé typy elektronického monitoringu a srovnávám je s možnostmi systému užívaného Českou republikou. Poukazuji na statistiky užívání systému od jeho zprovoznění a na jeho možný budoucí vliv na četnost ukládání trestu domácího vězení. V poslední částí práce si dovoluji navrhnout ke zvážení několik úprav de lege ferenda. Závěr práce je zhodnocením současného právního stavu a zamyšlením se nad budoucností elektronického monitoringu jako prostředku kontroly ve svobodné společnosti.
Abstract v angličtině:
House arrest, its execution and control Abstract By reading this thesis, the reader will acquaint himself with the punishment of house arrest its execution and control and other connected legal concepts. The goal of this thesis is to summarize legislation pertaining to the above mentioned subject matter, to point out its faults and to propose improvements of the current legislation. The first part of this thesis refers to punishment in general. It investigates its core concepts and answers the question on how punishments differ from other legal sanctions. The first part also deals with the purpose of punishment and the system of punishment in framework of Czech criminal law. Alternative punishments, their principles and advantages are subject of the second part of this thesis. Furthermore, here I explore the concept of restorative justice, its principles and how restorative justice relates to alternative punishments. The punishment of house arrest itself is subject of part three of this thesis. Aside from history and current legislation, this part also deals with connected legal concepts which can be characterized as house arrest but are not punishments in legal sense. Moreover, third part is also where I examine various kinds of conversions associated with house arrest. The fourth part of this thesis zooms in on actions needed for its execution before and after the verdict of house arrest is delivered. I also study the Probation and mediation service of the Czech Republic and its role in these proceedings. In the fifth part I analyze methods of house arrest control, mainly electronic monitoring which was recently implemented. I look at various types of electronic monitoring and on how they compare to the system that is used in the Czech Republic. I point out statistics pertaining to the usage of this system since its implementation and its possible future impact on the frequency of house arrest punishments. In the last part of my thesis I submit few proposals de lege ferenda. In the conclusion I evaluate current legislation and offer few thoughts on the future of electronic monitoring as a means of control in free society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Říha 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Říha 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Říha 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB