velikost textu

Sporné otázky nutné obrany v judikatuře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře
Název v angličtině:
Contentious issues of necessary defence in judicial practise
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Králová
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
206669
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Okolnosti vylučující protiprávnost, nutná obrana, judikatura.
Klíčová slova v angličtině:
Conditions precluding illegality, necessary defence, judicial practice.
Abstrakt:
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře Abstrakt Tato práce rozebírá nutnou obranou a její sporné otázky objevující se v judikatuře českých soudů. Jedná se o jednu z okolností vylučujících protiprávnost, kterou trestní zákoník uvádí v § 29. To znamená, že při naplnění zákonných požadavků na jednání v nutné obraně není spáchán trestný čin. Těmito požadavky je, aby obrana odvracela přímo hrozící nebo trvající protiprávní útok na zájem chráněný trestním zákonem, a zároveň nebyla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Nutná obrana je důležitým institutem trestního práva, protože se může dotknout každého, i z toho důvodu se často objevuje ve sdělovacích prostředcích a některé případy vyvolávají společenskou diskuzi k jeho zákonné úpravě. Cílem této práce je zanalyzovat sporné otázky objevující se v soudních rozhodnutích, jako je možnost a způsob užití zbraně nebo automatického obranného zařízení, hodnocení pohnutky k jednání v nutné obraně, porovnání chráněných hodnot na příklad ochrany života nebo zdraví proti ochraně majetku nebo domovní svobody, posuzování existence a doby trvání útoku a s tím související zdánlivé nutné obrany, rozdíl mezi vzájemným napadáním a nutnou obranou, možnost obrany proti úkonům úředních osob a jinému výkonu práv a povinností. První část se zabývá obecným výkladem všech okolností vylučujících protiprávnost, jakož i jejich shodnými a rozdílnými rysy. Následující část se zaměřila již jen na nutnou obranu, její stručný vývoj, paralelu s jinými odvětvími práva a podrobnou charakteristikou všech jejích znaků. V třetí části byl zaznamenán význam judikatury pro český právní řád. Dále byla rozebrána vybraná soudní rozhodnutí týkající se sporných otázek vyvstávajících při aplikaci ustanovení § 29 TZ na konkrétní případy. Důležitým závěrem vyplývajícím z rozboru judikatury je nutnost hodnocení případu s ohledem na jeho konkrétní okolnosti. Při posuzování nutné obrany se soudy musí zaměřit na to, zda je dána hrozba útoku nebo útok, který stále trvá. Také musí poměřovat způsob útoku a obrany, přičemž na vybočení z mezí nutné obrany nelze usuzovat pouze z důvodu, že se obránce útoku nevyhnul anebo dojde ke zranění nebo usmrcení útočníka, protože nutná obrana nevyžaduje subsidiaritu, ani proporcionalitu. Hodnocení by mělo zohlednit i subjektivní stav obránce v době, kdy odvrací útok. Klíčová slova Okolnosti vylučující protiprávnost, nutná obrana, judikatura.
Abstract v angličtině:
Contentious issues of necessary defence in judicial practice Abstract This thesis discusses necessary defence and its contentious issues which appear in judicial practice of Czech courts. It is one of the conditions precluding illegality stated in the section 29 of the Penal Code. Which means that a criminal offence is not committed if legal requirements for conduct in necessary defence are fulfilled. These requirements are that the defence should avert an impending or progressing attack to an interest protected by the Penal Code as well as not to be obviously grossly disproportionate to a manner of an attack. Necessary defence is an important institute of criminal law because it may affect everyone, and for this reason it has often appeared in the media and some cases even provokes social discussion on its legal regulation. The goal of this thesis is to analyse contentious issues appearing in court decisions such as possibility and manner of usage of a weapon or automatic defensive device, evaluation of motive to an act in necessary defence, comparison of protected interests, for example protection of life and health against protection of property or domestic freedom, consideration of an existence and a term of attack and related apparent necessary defence, the difference between mutual assault and necessary defence, the possibility of the defence against the acts of officials and other performance of rights and obligations. The first part concerns general explanation of all the conditions precluding illegality, as well as their common and different attributes. The following part is concentrated only to necessary defence, its brief development, parallel with other branches of law and detailed characteristics of all the features. The importance of judicial practice for the Czech legal system was recorded in the third part. Further selected court decisions concerning controversial issues arisen during an application of the Section 29 of the Penal Code in specific cases were examined. The important conclusion implying from the analysis of judicial practice is that every case needs to be evaluated concerning all the relevant circumstances. Courts are obliged to focus on the existence of a threat or processing attack during the consideration of necessary defence. Also, they need to measure the manner of the attack and the defence, while the excess of necessary defence may not be presumed only on a fact that the defender did not avoid the attack or that the attacker is injured or killed, because necessary defence does not require subsidiarity nor proportionality. The evaluation should consider even subjective state of the defender while averting the attack. Key Words Conditions precluding illegality, necessary defence, judicial practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Králová 785 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Králová 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Králová 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 499 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 152 kB