velikost textu

Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze
Název v angličtině:
The term and legal consequences of exceeding the limits of extreme necessity and necessary defence
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eva Bělohlávková
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
206668
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
krajní nouze, nutná obrana, meze
Klíčová slova v angličtině:
extreme necessity, necessary defence, limits
Abstrakt:
Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze Abstrakt Tato práce se zabývá pojmem a právními důsledky překročení mezí krajní nouze a nutné obrany, tedy dvou okolností vylučujících protiprávnost, jejichž úpravu lze nalézt v Hlavě III stávajícího trestního zákoníku. Tyto okolnosti vylučují protiprávnost takového jednání, které by běžně protiprávním bylo, proto, že jednání za těchto okolností je žádoucí z důvodu ochrany zájmů chráněných trestním zákoníkem. Vzhledem k absenci protiprávnosti tak vůbec nedochází jednáním za některé z okolností vylučujících protiprávnost ke spáchání trestného činu, což konkrétně u institutů krajní nouze a nutné obrany umožňuje lidem bránit se v těch momentech, kdy jim není ze strany státu poskytnuta ochrana před určitým nebezpečím či útokem. Pokud však dojde k překročení zákonem stanovených mezí těchto okolností vylučujících protiprávnost, k vyloučení protiprávnosti nedojde, v důsledku čehož bude spáchán trestný čin. Hlavním cílem této práce je zanalyzovat českou právní úpravu krajní nouze a nutné obrany z hlediska nastavení jejich mezí. Zejména pak odhalit nedostatky, které s sebou právní úprava přináší a nabídnout jejich řešení. V úvodu práce je nejprve podrobněji stanoven její cíl a členění. Vlastní text práce je dále rozdělen na tři větší části, které postupně řeší význam samotného pojmu překročení mezí krajní nouze a nutné obrany, důsledky tohoto překročení a subjektivně vnímané nedostatky dosavadní právní úpravy. V jednotlivých kapitolách a podkapitolách první části jsou instituty krajní nouze a nutné obrany nejprve zasazeny do kontextu okolností vylučujících protiprávnost, za nímž následuje rozbor jejich jednotlivých podmínek. Ve druhé části jsou pak řešeny trestněprávní důsledky překročení zákonem stanovených mezí řešených dvou okolností vylučujících protiprávnost. Třetí část pak obsahuje vlastní subjektivní pohled autorky na celé řešené téma ve formě zhodnocení dostatečnosti dosavadní právní úpravy a návrhů na její případné opravy či změny. V této části jsou také zhodnoceny aktuální legislativní návrhy, které se k tématu řešených dvou okolností vylučujících protiprávnost vážou. V závěru práce je konstatováno, že je z autorčina pohledu stávající právní úprava krajní nouze i nutné obrany celkově vyhovující a aktuálně projednávané návrhy na její změny jsou spíše kontraproduktivní. Prostor pro vylepšení právní úpravy však z jejího pohledu nabízí zavedení institutu omluvné krajní nouze po vzoru některých zemí a dále spíše drobné jazykové úpravy či definiční doplnění.
Abstract v angličtině:
The term and legal consequences of exceeding the limits of extreme necessity and necessary defence Abstract This thesis deals with the concept and legal consequences of exceeding the limits of extreme necessity and necessary defence, i.e. two conditions precluding the illegality of an act, which can be found in Chapter III of the current Criminal Code. Those conditions preclude the illegality of an act that would normally be illegal, because an act under those conditions is generally desirable in order to defend the interests protected by the Criminal Code. With the absence of illegality, acts under one of the conditions precluding illegality do not at all result in the commission of a criminal offence, which in case of extreme necessity and necessary defence, allow people to defend themselves at times when the state does not provide them protection against a certain danger or attack. However, if the statutory limits of these conditions precluding illegality are exceeded, the illegality will not be eliminated and a criminal offence will be committed. The main purpose of this thesis is to analyse the Czech legislation related to extreme necessity and necessary defence in terms of its limits. In particular, it aims to reveal the shortcomings of the legislation and offer solutions. The goals and structure of this thesis are set out in more detail in the introduction. The thesis is then divided into three parts, which progressively examine the concept of exceeding the limits of extreme necessity and necessary defence, the consequences of this exceeding and the subjectively perceived shortcomings of the existing legislation. In the individual chapters and subchapters of the first part, the institutes of extreme necessity and necessary defence are first placed in the context of conditions precluding illegality, followed by an analysis of their individual conditions. The second part deals with the criminal consequences of exceeding the statutory limits of the two conditions precluding illegality. In the third part the author presents her own subjective view of the topic by evaluating the sufficiency of the existing legislation and offering proposals for corrections or changes. This part also contains a review of the current legislative proposals, which relate to the topic of the two conditions precluding illegality. In the conclusion, the author argues that the current legislation of extreme necessity and necessary defence is generally satisfactory and that the currently discussed proposals for its changes are counterproductive. In her view, however, the introduction of an apologetic extreme necessity as applied in some countries and some minor linguistic adjustments and additional definitions will open space for better regulation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Bělohlávková 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Bělohlávková 205 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Bělohlávková 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 502 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 152 kB