velikost textu

Zavinění v trestním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zavinění v trestním právu
Název v angličtině:
Culpability in Criminal Law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petra Zimmerová
Vedoucí:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Simona Heranová, Ph.D.
Id práce:
206667
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zavinění, úmysl, nedbalost
Klíčová slova v angličtině:
culpability, intention, negligence
Abstrakt:
Zavinění v trestním právu Abstrakt Tématem diplomové práce je zavinění v trestním právu, kterým se rozumí psychický vztah pachatele k okolnostem zakládajícím trestný čin. Zavinění je základním institutem trestního práva, neboť bez zavinění není trestný čin. Diplomová práce je rozdělena do osmi částí včetně úvodu a závěru. Zavinění je obligatorním znakem subjektivní stránky trestného činu, která spolu s dalšími znaky tvoří skutkovou podstatu trestného činu. V první části diplomové práce jsou tak vymezeny další podmínky nezbytné pro vznik trestní odpovědnosti a dále jsou představeny další znaky subjektivní stránky trestného činu, kterými jsou pohnutka a cíl. Druhá část diplomové práce je věnována samotnému institutu zavinění včetně zásady nullum crimen sine culpa, a to složkám zavinění, jeho obsahu a míře a rovněž konstrukci zavinění z hlediska skutkových podstat, a zároveň jsou nastíněny i koncepty zavinění odlišné od konceptu bipartice, který se uplatňuje v České republice. Kapitoly o úmyslu jako o nezbytném předpokladu nepřímého pachatelství, spolupachatelství a účastenství a o dokazování zavinění tvoří závěr této části. Předmětem výkladu části třetí diplomové práce je zvláštní odpovědnost právnické osoby za zavinění, která byla vytvořena zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob. Část čtvrtá diplomové práce se zabývá historickým vývojem zavinění a je rozčleněna podle jednotlivých trestních kodexů, které se na území České republiky vystřídaly od vzniku Československa až do dnešní doby. V části páté jsou podrobně představeny jednotlivé základní i odvozené formy zavinění, tj. úmysl přímý a nepřímý a nedbalost vědomá a nevědomá. Zvláštní pozornost je věnována rozdílům mezi těmito formami, přičemž největší potíže činí rozlišování mezi úmyslem nepřímým a nedbalostí vědomou. V závěru páté části je rozebrána hrubá nedbalost. Poslední část diplomové práce tvoří úvahy nad problémem vyprazdňování subjektivní stránky trestného činu, o němž se v současné době hovoří především ve spojitosti se subjektivní stránkou trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Abstract v angličtině:
Culpability in Criminal Law Abstract The topic of the thesis is culpability in criminal law. Culpability is understood as a state of offender’s mind in relation to circumstances which establish an offence. Culpability is a fundamental institute of criminal law because there is no offence without fault. The thesis is divided into eight parts including the introduction and the conclusion. Culpability is a mandatory attribute of a subjective aspect of a criminal offence which, together with other elements, creates a body of crime. Therefore the remaining conditions of criminal liability are described in the first part of the thesis, followed by different attributes of a subjective aspect of an offence called a motive and an aim. The second part of the thesis is dedicated to the substance of culpability including the principle of liability for fault. Furthermore components of culpability, its content, intensity and construction of culpability in bodies of crimes are discussed as well as other possible concepts of culpability whereas the concept of culpability which is based on two forms applies in Czech Republic. The second part concludes with the issue of evidence of culpability and explanation about intention as a necessary prerequisite of indirect perpetration, complicity and participation. The third part of the thesis deals with particular liability for fault of legal persons which was formulated by the Act on Criminal Liability of Legal Persons. The fourth part of the thesis includes historical development of culpability and it is divided according to the criminal codes which used to be in force in the territory of Czech Republic since foundation of Czechoslovakia until the current Criminal Code was passed. Individual forms of culpability, both fundamental and derivative, are introduced in detail by the fifth part of the thesis, i.e. the forms of direct and indirect intention and of conscious and unconscious negligence. Special attention is paid to differences between these forms whereas the most problematic remains distinction of indirect intention and conscious negligence. The fifth part concludes with the matter of gross negligence. In the final part of the thesis the issue of emptying of a subjective aspect which is related especially to the offence of Unauthorised Obtaining, Forgery and Alteration of Means of Payment is considered.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Zimmerová 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Zimmerová 391 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Zimmerová 267 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Simona Heranová, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB