velikost textu

Vliv projektů z Operačního programu „Podnikání a inovace“ na rozvoj SO ORP Tachov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv projektů z Operačního programu „Podnikání a inovace“ na rozvoj SO ORP Tachov
Název v angličtině:
The influence of projects from Operational program „Podnikání a inovace“ on the development of Tachov district
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Žežulka
Vedoucí:
Ing. Luděk Beneš
Oponent:
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Id práce:
206632
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Sociální geografie a geoinformatika (BSGG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
regionální politika EU, regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace, Tachovsko, lokální ekonomika
Klíčová slova v angličtině:
EU regional policy, regional development, Operational program „Podnikání a inovace“, local economy 
Abstrakt:
Abstrakt Vliv projektů z Operačního programu „Podnikání a inovace“ na rozvoj SO ORP Tachov Hlavním cílem bakalářské práce je výzkum vlivu dotací z operačního programu Podnikání a inovace na rozvoj regionu SO ORP Tachov. Je věnována pozornost hlavním charakteristikám ekonomiky periferního regionu. Dále jsou představena východiska a cíle evropské regionální politiky včetně systému operačních programů a jejich propojení s českými dokumenty regionálního rozvoje. Skrze dopad rozvojových projektů ve firmách je modelován vliv dotací na lokální ekonomiku, a to zejména z hlediska vzniku přidané hodnoty. Na základě výzkumu je popsána pozicionalita firem v subdodavatelských řetězcích včetně vlivu dotací na mobilitu firem v těchto řetězcích. Hlavním přínosem práce je odhalení vlivu vědecko-výzkumné infrastruktury na lokální znalostní ekonomiku a identifikace zdrojů konkurenceschopnosti. V návaznosti na toto je v závěru práce navrženo doporučení pro budoucí rozvoj lokality. Klíčová slova: regionální politika EU, regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace, Tachovsko, lokální ekonomika
Abstract v angličtině:
Abstract The influence of projects from Operational program „Podnikání a inovace“ on the regional development of Tachov district The main goal of bachelor thesis is the research of influence of subsidies from operational program „Podnikání a inovace“ on the regional development of Tachov district. The attention is engaged on description of peripheral Then there are promoted outlets of European regional policy including „operational programs“ and their connection with czech developmental documents. Through impact of developmental projects on companies there is described influence of subsidies on local economy, particularly from standpoint of additional value. According to research there is described position of companies wthin value chains including influence of subsidies in upgrading of these positions. The main benefit of thesis is revelation of influence of research and development infrastructure on local economy and then, identification resources of another competitiveness. In additional there is designed recommendation for future local development. Key words: EU regional policy, regional development, Operational program „Podnikání a inovace“, local economy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Žežulka 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Žežulka 269 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Žežulka 265 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Luděk Beneš 858 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 537 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 152 kB