velikost textu

Návrh, syntéza a hodnocení derivátů pyrazinamidu jako potenciálních antimikrobních sloučenin II

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Návrh, syntéza a hodnocení derivátů pyrazinamidu jako potenciálních antimikrobních sloučenin II
Název v angličtině:
Design, synthesis and evaluation of pyrazinamide derivatives as potential antimicrobial compounds II
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Kučerová
Vedoucí:
PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
Konzultant:
PharmDr. Martin Juhás
Id práce:
206631
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
antibakteriální; antimikrobiální; antimykobakteriální; MIC; pyrazinamid
Klíčová slova v angličtině:
antibacterial; antimicrobial; antimycobacterial; MIC; pyrazinamide
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Řešitel: Lucie Kučerová Školitel: doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Martin Juhás Název diplomové práce: Návrh, syntéza a hodnocení derivátů pyrazinamidu jako potenciálních antimikrobních sloučenin II Tuberkulóza je infekční onemocnění způsobené Mycobacterium tuberculosis komplex a v současné době patří k nejčastější příčině úmrtí na infekční chorobu. Léčba tuberkulózy je dlouhodobá, kombinovaná a kontrolovaná, aby se zabránilo vzniku rezistence. Právě rezistence je u tuberkulózy velmi závažná, a proto se léčba provádí vždy s více antituberkulotiky zároveň. Hledání nových léčiv a vylepšování těch stávajících je tak stálou součástí výzkumu. V teoretické části jsem se snažila shrnout informace o tuberkulóze, jejím původci, diagnostice, možné prevenci a strategii léčby. Popsala jsem nejčastěji používaná antituberkulotika, především pak antituberkulotikum 1. linie – pyrazinamid, ze kterého dále vycházejí deriváty syntetizované v mojí práci. V experimentální části jsem popsala postupy a reakce při syntéze nových látek, které vznikly spojením pyrazinamidu s různými aminokyselinami. V této práci se zabývám 23 připravenými deriváty. U těchto látek bylo provedeno měření teploty tání, 1H, 13C NMR, IČ a MS spektrometrie. Všechny látky byly testovány na antimykobakteriální, antibakteriální a antifungální aktivitu. Žádná z těchto látek nevykazovala významnou antifungální a antibakteriální aktivitu. Antimykobakteriální aktivitu (M. tuberculosis H37Ra ) vykazovalo šest látek – PC-L-Ala-Et (MIC = 3,91 µg/ml), PC-L-Glu-diEt (MIC = 31,25 µg/ml), PC-L-Met-Me (MIC <3,91 µg/ml), PC-D/L-Pgl-Me (MIC <1,95 µg/ml), PC-L-OBn- Ser-Me (MIC = 7,81 µg/ml) a PC-L-Tyr-Et (MIC = 7,81 µg/ml). Většina látek prokazovala vyšší antimykobakteriální aktivitu v mírně kyselém prostředí – pH 6. Aktivita byla vázaná na sloučeniny s vyšší lipofilitou a převážně na sloučeniny s aminokyselinovým fragmentem v konfiguraci L. U aktivních látek byly zjišťovány i cytotoxické účinky, nejlepší cytotoxický profil vykazovaly látky PC-L-Ala-Et, PC-D/L-Pgl-Me a PC-L-OBn-Ser-Me.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Lucie Kučerová Supervisor: doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. Consultant: PharmDr. Martin Juhás Title of diploma thesis: Design, synthesis and evaluation of pyrazinamide derivatives as potential antimicrobial compounds II Tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis complex and is currently one of the most common causes of death from an infectious disease. Treatment of tuberculosis is long-term, combined and controlled to prevent resistance. Resistance is very serious and therefore treatment is always performed with more antituberculars at the same time. Finding new drugs and improving existing ones is a constant part of research. In the theoretical part I tried to summarize information about tuberculosis, its causative agent, diagnostics, possible prevention and treatment strategy. I have described the most commonly used antituberculars, especially the first- line antituberculars – pyrazinamide, from which the derivatives synthesized in my work are based. In the experimental part I described the procedures and reactions used for synthesis of the new compounds, which were formed by combining pyrazinamide with various amino acids. In this thesis I dealt with 23 prepared derivatives. These compounds were measured for melting point, 1H, 13C NMR, IR and MS spectrometry. All derivatives were tested for antimycobacterial, antibacterial and antifungal activity. None of these compounds showed significant antifungal or antibacterial activity. Six substances showed antimycobacterial activity (M. tuberculosis H37Ra ) – PC-L-Ala-Et (MIC = 3,91 µg/ml), PC-L-Glu-diEt (MIC = 31,25 µg/ml), PC-L-Met-Me (MIC <3,91 µg/ml), PC-D/L-Pgl-Me (MIC <1,95 µg/ml), PC-L-OBn-Ser-Me (MIC = 7,81 µg/ml) and PC-L-Tyr-Et (MIC = 7,81 µg/ml). Most derivatives showed higher antimycobacterial activity in a mildly acidic environment – pH 6. The activity was bound to compounds with higher lipophilicity and mostly to compounds with the amino acid fragment in L-configuration. Cytotoxic effects were also found for the active substances, the best cytotoxic profile was shown by PC-L-Ala-Et, PC-D/L-Pgl-Me and PC-L- OBn-Ser-Me.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Kučerová 904 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Kučerová 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Kučerová 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 155 kB