velikost textu

Postoje studentů psychologie k adopci děti stejnopohlavními páry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoje studentů psychologie k adopci děti stejnopohlavními páry
Název v angličtině:
Psychology students' attitudes towards adoption of children by same-sex couples
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Richard Lukáš
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Id práce:
206611
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Homoparentalita|homosexualita|stejnopohlavní rodičovství|studenti psychologie|postoje|homofobie|etiologie|genderové role|viněty
Klíčová slova v angličtině:
Homoparentality|homosexuality|same-sex parenting|psychology students|attitudes|homophobia|etiology|gender roles|vignettes
Abstrakt:
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra psychologie Richard Lukáš Postoje studentů psychologie k adopci dětí stejnopohlavními páry (diplomová práce) Vedoucí práce: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Praha 2018 Abstrakt: Stejnopohlavní rodičovství (homoparentalita) je nový, a ne příliš dobře prozkoumaný fenomén. Cílem této práce je zjistit, jak na homoparentalitu nahlíží vzorek českých studentů psychologie (N=337). Pro zjištění jejich postojů byla využita metoda vinět, tj. modelových příběhů popisujících situaci páru před adopcí dítěte. V příbězích variovala sexuální orientace páru a pohlaví dítěte. Respondenti po přečtení jednoho ze šesti verzí příběhu hodnotili rodičovské kompetence adoptujícího páru a očekávaný vývoj dítěte po adopci. Byla provedena faktorová analýza závislých proměnných, která odhalila osm škál. Nezávislými proměnnými byla tradiční a moderní homofobie, názory na etiologii homosexuality, hodnocení genderových rolí a další. Výsledky ukazují, že studenti hodnotí homoparentalitu spíše pozitivně. Byly ale zjištěny rozdíly v hodnocení homoparentálních a heteroparentálních rodin. Děti z homoparentálních rodin byly v očích respondentů více ohroženy nenormativním sexuálním vývojem a viktimizací okolím. Děti z heteroparentálních rodin byly psychosociálně přizpůsobivější a jejich rodiče byli kompetentnější. Negativní hodnocení homoparentality souviselo především s homofobií (tradiční i moderní), s hodnocením původu homosexuality jako vrozené (nurture) a s tradičním chápáním genderových rolí. Výsledky jsou diskutovány v kontextu převažující heteronormativity společnosti a výzkumů o vlivu homoparentálních rodin na vývoj dítěte. Jsou navrženy kroky vedoucí ke změně postojů k homoparentalitě. Klíčová slova: Homoparentalita, homosexualita, stejnopohlavní rodičovství, studenti psychologie, postoje, homofobie, etiologie, genderové role, viněty
Abstract v angličtině:
Faculty of Arts, Charles University in Prague, Department of Psychology Richard Lukáš Psychology students' attitudes towards adoption of children by same-sex couples (Master Thesis) Consultant: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Praha 2018 Abstract: Same-sex parenting (homoparentality) is new, yet still not well explored phenomena in Czech Republic. Purpose of this study is to explore the attitudes of Czech psychology students (N=337) to homoparentality. The vignettes, i.e. model stories describing the situation of a couple preparing to adopt a child, were used. The sexual orientation of the couple and child's gender varied. After reading one of the six versions of the vignette, participants assessed the parental competences and child's future development after adoption. The factor analysis of dependent variables was performed with 8 scales as a result. Independent variables were traditional and modern homophobia, beliefs about etiology of homosexuality, gender roles attitudes etc. Results indicate that students view homoparentality rather positively. However, the homoparental and heteroparental families were rated differently. The participants were more concerned about normative sexual development and victimization of children from homoparental families. On the other hand, children from heteroparental families were more psychically and socially adjusted and their parents were more competent. Negative attitudes to homoparentality were connected to homophobia (traditional and modern), to “nurture” belief about etiology of homosexuality and more conservative attitudes to gender roles. Results are discussed in context of heternormativity of our society and in context of recent research about the influence of homoparental families on their children's development. Next steps leading to change of attitudes to homoparentality are presented. Keywords: Homoparentality, homosexuality, same-sex parenting, psychology students, attitudes, homophobia, etiology, gender roles, vignettes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Richard Lukáš 2.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Richard Lukáš 203 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Richard Lukáš 204 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 359 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. 153 kB