velikost textu

: Intervenční metody ke zlepšení kognitivního výkonu u dětí s ADHD

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
: Intervenční metody ke zlepšení kognitivního výkonu u dětí s ADHD
Název v angličtině:
Interventional methods for improving cognitive performance in case of children with ADHD
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Aneta Baierová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
Id práce:
206608
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pozornost|ADHD|Terapie ADHD|Ucpávky do uší
Klíčová slova v angličtině:
Attention|ADHD|Therapy of ADHD|Earplugs
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá kognitivními schopnostmi a pozorností u dětí a dospívajících s ADHD. Věnuje se terapeutickým a intervenčním strategiím, které lze využít ke zmírnění symptomů a zlepšení kognitivního výkonu u lidí s touto poruchou. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o pozornosti a struktuře kognitivních schopností u lidí s poruchou ADHD. Samostatná kapitola se věnuje intervenčním postupům, které jsou v kontextu této poruchy využívány, od farmakoterapie, přes psychoterapii, až k různým alternativním strategiím (relaxace, cvičení, potravinové doplňky, kompenzační pomůcky atd.). V empirické části zjišťujeme, zda vybraný intervenční postup, konkrétně využití ucpávek do uší, sloužících k eliminaci rušivých zvuků v okolí, pomůže zlepšit kognitivní výkon u dětí s ADHD. Výzkumný soubor tvoří děti s diagnózou ADHD, jejich kognitivní schopnosti jsou měřeny pomocí testu CAS 2. Statistická analýza prokázala rozdíl mezi kognitivním profilem dětí s ADHD a normální populací v oblasti exekutivních funkcí bez pracovní paměti. U dětí došlo ke zlepšení celkového výsledku a výsledků škál plánování a následných procesů v případě použití ucpávek do uší. Klíčová slova: Pozornost, ADHD, terapie ADHD, ucpávky do uší.
Abstract v angličtině:
Abstrakt The thesis describes cognitive abilities and attention of children and adolescents with ADHD. It deals with therapeutic and intervention strategies that can be used to reduce symptomes of the disease and to improve cognitive performance of people with the diagnosis. The theoretical part of the thesis summarizes findings about attention and the structure of cognitive abilities of people with ADHD. A separate chapter lists intervention approaches used in the context of the diagnosis, such as pharmacotherapy, psychotherapy, and also different kinds of alternative approaches (relaxation, exercises, food complements, compensatory tools etc.). In the empirical part we examine a specific intervention, use of earplugs to eliminate the background noise, can improve the cognitive performance of children with ADHD. The research involved fourteen children with the diagnosis of ADHD. The CAS 2 assessment battery was used to measure their cognitive skills. The statistical analysis confirmed the difference between the cognitive profile of children with ADHD and normal population in executive functioning without working memory. When using the earplugs children with ADHD had better results in the overall score and on the planning scale and successive processes scale. Keywords: Attention, ADHD, therapy of ADHD, earplugs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Baierová 2.61 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Aneta Baierová 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Baierová 329 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Baierová 354 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 366 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 153 kB