velikost textu

Páchání přestupků v souvislosti s návykovými látkami.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Páchání přestupků v souvislosti s návykovými látkami.
Název v angličtině:
Committing misdemeanors in relation to addictive substances.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petra Schovancová
Vedoucí:
Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jaroslav Šejvl
Id práce:
206585
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Adiktologie (MADI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
návykové látky, protiprávní jednání, řízení o přestupku, správní trest, legislativa
Klíčová slova v angličtině:
addictive substances, misdemeanors, infringement proceedings, administrative punishment, legislation
Abstrakt:
Abstrakt Východiska – diplomová práce se zabývá tématem páchání přestupků v souvislosti s návykovými látkami. Zaměřuje se na primární a sekundární přestupky zejména v oblasti veřejného pořádku, občanského soužití, majetku, ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek a další, někdy též nazývané „obecné přestupky“. Systematický sběr informací ohledně této problematiky se provádí pouze u některých primárních přestupků, u sekundárních přestupků nejsou žádné informace v rámci systematického sběru dat dostupné. Cíle – cílem práce je přinést informace o míře páchání přestupků v souvislosti s návykovými látkami, tedy primárních a sekundárních, a poznatky ohledně výskytu a četnosti konkrétních přestupků zmíněné problematiky. Metody – výzkumná část byla pojata jako pilotní studie. Pro účely výzkumu byla data získávána obsahovou analýzou spisů vedených na oddělení přestupků Magistrátu města Liberec. Do výběrového souboru pak byly metodou záměrného výběru zařazeny spisy, které splňovaly základní kritérium, a to informaci, že pachatel spáchal přestupek v souvislosti s návykovou látkou, a to ať pod jejím vlivem nebo pro její opatření či proti drogové legislativě, čili takový přestupek, který se dá podřadit do skupiny primárních či sekundárních přestupků. Data byla vyhodnocována v programu excel a popsána pomocí popisné statistiky. Výsledky – výzkum přinesl základní informace o výskytu přestupků v souvislosti s návykovými látkami. Výzkumem bylo zjištěno, že zkoumané přestupky tvoří 20,68 % všech přestupků spáchaných fyzickými osobami. Ve výběrovém souboru převažoval výskyt sekundárních přestupků nad primárními. Jak primární, tak sekundární přestupky častěji páchali muži než ženy. Většiny přestupků se pachatelé dopouštěli v souvislosti s alkoholem. Přestupky ve správním řízení byly často vyřizovány odložením, a to téměř v polovině případů. Dalším častým způsobem vyřízení bylo uložení příkazu. Jednoznačně se přísněji trestaly sekundární přestupky než primární přestupky. S ohledem na to, že data o přestupcích nejsou komplexně systematicky sbírána, nelze výsledky porovnat s jiným adekvátním souborem. Pokud by měla být data ohledně této problematiky sbírána, muselo by dojít jednak k systematickému sběru dat a jednak ke změně způsobu evidování přestupků na celostátní úrovni. Klíčová slova: návykové látky, protiprávní jednání, řízení o přestupku, správní trest, legislativa
Abstract v angličtině:
Abstract Background - The thesis deals with the topic of committing misdemeanors related to addictive substances. It focuses on primary and secondary misdemeanors, in particular in the areas of public order, cohabitation, property, health protection from harmful substances and others, sometimes also called "general misdemeanors". A systematic collection of information on this issue is only carried out for some primary misdemeanors, and systematic data collection is not available for secondary misdemeanors. Objectives - The aim of this work is to provide information on the rate of committing misdemeanors in relation to addictive substances, i.e. primary and secondary, and knowledge of the occurence and frequency of specific misdemeanors of this issue. Methods - The research part was conceived as a pilot study. For the purposes of the research, the data were obtained through a content analysis of the files kept at the misdemeanor department of the City of Liberec. In the sample, the method of deliberate selection included files that met the basic criteria, namely that the offender committed an offense in connection with an addictive substance, either under its influence or for its action or against drug legislation, or can be assigned to a group of primary or secondary misdemeanors. Data was evaluated in excel and described using descriptive statistics. Results - research has provided basic information on the occurrence of addictive misdemeanors. The research found out that the misdemeanors examined accounted for 20.68% of all misdemeanors committed by natural persons. The prevalence of secondary primary misdemeanors prevailed in the sample. Both primary and secondary misdemeanors were more often committed by men than women. Most misdemeanors were committed by offenders in connection with alcohol. Misdemeanors in administrative proceedings were often handled by postponement in almost half of the cases. Another common way of handling were to employ injunctions. There was clearly a stricter punishment for secondary misdemeanors than primary misdemeanors. Given that data on misdemeanors are not comprehensively collected systematically, the results cannot be compared with another adequate file. If data on this issue were to be collected, there would have to be a systematic collection of data and a change in the way in which misdemeanors were recorded at national level. Key words: addictive substances, misdemeanors, infringement proceedings, administrative punishment, legislation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Schovancová 35.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Petra Schovancová 964 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Schovancová 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Schovancová 48 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. 397 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Šejvl 1.46 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc. 748 kB