velikost textu

Právní úprava trestného činu výtržnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava trestného činu výtržnictví
Název v angličtině:
The crime of disorderly conduct regulation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Ježek
Vedoucí:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Id práce:
206580
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výtržnictví, veřejný pořádek, divácké násilí
Klíčová slova v angličtině:
disorderly conduct, public order, spectator violence
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se věnuje české úpravě trestného činu výtržnictví, který je v § 358 TrZ vymezen značně abstraktně jako výtržnost nebo hrubá neslušnost spáchaná veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném. Práce má za cíl poskytnutí obecné charakteristiky daného trestného činu, vymezení jeho adekvátního výkladu, navržení vhodných změn současné úpravy a rozbor problematiky diváckého násilí jako zvláštní formy výtržnického jednání. Obsah práce se člení do šesti částí, z nichž první rozebírá jednotlivé znaky skutkové podstaty trestného činu výtržnictví se zaměřením na znaky vyjádřené neurčitými právními pojmy. Závěrečná kapitola této části se pak zaměřuje na nedostatky současné úpravy a návrhy možných změn. Druhá část se zabývá přípustností jednočinného souběhu výtržnictví s jinými trestnými činy a zvlášť rozebírá nemožnost takového souběhu z důvodu faktické konsumpce. Následující část je věnována přestupkům postihujícím méně závažná jednání výtržnického charakteru, tedy přestupkům proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití. Rovněž jsou zde vyjádřena hlediska pro posouzení, zda konkrétní výtržnické jednání dosahuje intenzity trestného činu, nebo pouze přestupku. Čtvrtá část mapuje historický vývoj trestněprávního postihu výtržnického jednání na našem území. Postupně je zde popsána úprava dle trestních zákonů z let 1852, 1950 a 1961, včetně otázky zneužívání trestného činu výtržnictví komunistickým režimem. Závěrečná kapitola patří § 358 současného trestního zákoníku a doposud přijatým i zamítnutým návrhům na změnu jeho znění. Pátá část poskytuje komparaci české úpravy výtržnictví s korespondujícími trestnými činy dle německého a slovenského trestního práva, na základě čehož hodnotí možnost inspirace pro budoucí změny trestního zákoníku dle této zahraniční úpravy. Šestá část se zaobírá otázkou diváckého násilí a zaměřuje se především na legislativní opatření pro zajištění pořádku na českých fotbalových stadionech včetně úvah de lege ferenda. Uvedeny jsou rovněž související aktivity Evropské unie, Rady Evropy a dalších mezinárodních aktérů. Následný závěr práce poskytuje rekapitulaci autorových zjištění.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce This thesis deals with a Czech legal regulation of the crime of disorderly conduct, defined in section 358 of the Criminal Code in a very abstract way as a gross indecency or disorderly conduct committed publically or in a publically accessible place. The main aim of the thesis is to offer a general characteristic of the crime, to specify its appropriate interpretation, to propose potential alterations of the current legislation and finally to describe a problem of spectator violence as a specific type of disorderly conduct. The thesis consists of six parts, the first of which analyses elements of the crime with a focus on elements laid down by indefinite concepts of law. Problems of the current legislation and proposals of its potential changes are also mentioned in a final chapter of this part. The second part deals with admissibility of concurrence of disorderly conduct with other crimes and special attention is paid to impossibility of such concurrence on the grounds of consumption of crimes. The next part is concentrated on administrative delicts committed in cases of less serious disorderly conducts, i.e. administrative delicts against public order and against civil coexistence. This part also provides main indicators determining a decision if particular illegal behaviour reaches the intensity of the crime or only of the administrative delict. The Fourth part describes disorderly conduct regulation and its penalizing in the past. The thesis covers related penal regulation contained in Habsburg and Czechoslovak criminal laws of 1852, 1950 and 1961, including a topic of abusing of the crime by the communist regime. The final chapter of the part is about section § 358 of the current Criminal Code and its proposed and enacted alterations. The fifth part provides a comparison of the Czech regulation of disorderly conduct with corresponding crimes contained in German and Slovak penal law, based on which considers possible inspiration for future changes of the Czech Criminal Code according to this foreign legislation. The sixth part discusses the issue of spectator violence with major attention paid to legislative measures ensuring order at Czech football stadiums, including suggestions de lege ferenda. Related activities of the European Union, the Council of Europe and other international bodies are also presented. Subsequent conclusion of the thesis summarizes author´s findings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Ježek 1.62 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tomáš Ježek 400 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Ježek 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Ježek 195 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 165 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 152 kB