velikost textu

Obchodní korporace v. svěřenský fond z pohledu věřitele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obchodní korporace v. svěřenský fond z pohledu věřitele
Název v angličtině:
Business Corporation v. Trust Fund from a Creditor´s Point of View
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lukáš Kolenský
Vedoucí:
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Oponent:
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Id práce:
206577
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
svěřenský fond, kapitálová společnost, věřitel
Klíčová slova v angličtině:
Trust Fund, Limited Company, Creditor
Abstrakt:
Obchodní korporace v. svěřenský fond z pohledu věřitele Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá rozborem právní úpravy regulující fungování kapitálových společností a svěřenských fondů, konkrétně pak problematiky mající význam pro postavení jejich externích a reziduálních věřitelů. Hlavním cílem práce je porovnávání zmiňovaných entit a postupné zodpovídání otázky, která nich bude pro postavení věřitele přívětivější, popřípadě za jakých podmínek. Práce je složena z relativně kratší obecné části a ze stěžejní části zvláštní, dohromady vnitřně členěných na osm dílčích článků. Z hlediska zapojených metod práce používá především analýzu a komparaci tuzemských norem; k představení konkrétních projevů obecných pravidel ve skutečných případech je pak rovněž citována judikatura, převážně ta tuzemská. Navazujíce na úvodem definovaný předmět diplomové práce, obecná část nejprve v nezbytném rozsahu definuje a rozebírá pojem kapitálové společnosti, svěřenského fondu a osoby věřitele. K tomu přistupuje výklad o následcích vad právních jednání. Zvláštní část práce se nejprve zaměřuje na věřitelsky významné otázky vyvstávající v souvislosti s počátkem existence obou entit, a to včetně tvorby jejich majetkové podstaty. Dále jsou rozebírány interní poměry, zejména pak míra jejich tvárnosti a síla postavení účastnících se reziduálních věřitelů. Nejrozsáhlejší pasáž zvláštní části je věnována právnímu postavení a odpovědnosti členů volených orgánů a svěřenského správce, načež vzápětí navazuje pojednání o pravidlech tvorby a projevu vůle a o pravidlech rozdělování majetku. Zvláštní část je zakončena analýzou důvodů a procesu zániku obou entit, a to zejména s přihlédnutím k vypořádání existujících vnějších právních vztahů. Diplomová práce uzavírá, že svěřenský fond je potenciálně bezpečnějším přístavem ochrany jednou nabytého majetku před prospektivními věřiteli osoby tento majetek vyčleňující a že může být za určitých okolností též vhodnějším nástrojem provádění obchodních záměrů, které budou svou povahou spíše jen, třeba i komplikovanou, majetkovou dispozicí. Z důvodu absence relevantní rozhodovací praxe vysokých soudů a též z důvodu propracovanosti a komplexnosti korporační právní úpravy je v ostatních případech doporučováno posečkat u kapitálových společností. Klíčová slova: svěřenský fond, kapitálová společnost, věřitel
Abstract v angličtině:
Business Corporation v. Trust Fund from a Creditor’s Point of View Abstract This diploma thesis deals with the analysis of the legislation regulating the functioning of limited companies and trust funds, specifically the issues of importance for the position of their external and residual creditors. The main goal of the thesis is to compare the mentioned entities and to gradually answer the question, which of them is more attractive for the creditor's position, and under what conditions respectively. The thesis is composed of a relatively shorter general part and of a main special part, together internally subdivided into eight partial articles. Regarding the applied methods, the thesis mainly uses analysis and comparison of domestic legal rules; the case law, mostly domestic, is quoted in order to present concrete manifestations of general rules in real instances. Following the definition of the subject of the thesis in its introduction, the general part firstly defines and examines, to the extent necessary, the concept of limited company, trust fund and the person of a creditor. In addition thereto, the thesis provides an explanation of the consequences of defects in legal acts. Special part of the thesis firstly concentrates on the issues of importance to the creditors arising in connection to the commencement of existence of both entities, including the creation of their equity substance. Furthermore, the internal relationships are investigated, especially with focus on the degree of their flexibility and the strength of position of participating residual creditors. The most extensive section of the special part centres on the status and liability of members of elected bodies and of the trustee, followed by a segment on the rules of creation and expression of will and the rules governing the distribution of equity. The special part is concluded by an analysis of the reasons and the process of dissolution of both entities, especially with regards to the settlement of existing external legal relationships. The diploma thesis asserts that the trust fund is potentially a safer harbour for the protection of once acquired assets against prospective creditors of the settlor and that it may, in certain circumstances, also be more suitable vehicle for carrying out business intentions which are in their nature only, however complicated, property transactions. In other cases it is recommended, in the absence of relevant decision-making practice of high courts and also due to the sophistication and complexity of corporate law, to remain with the limited companies. Key words: Trust Fund, Limited Company, Creditor
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Kolenský 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Kolenský 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Kolenský 190 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 547 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 152 kB