velikost textu

Nabytí podílu ve společnosti s ručením omezeným od neoprávněného

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nabytí podílu ve společnosti s ručením omezeným od neoprávněného
Název v angličtině:
Acquisition of the right of ownership to a share in a limited liability company from a non-entitled person
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Hana Treutlerová
Vedoucí:
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Id práce:
206570
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
podíl, společnost s ručením omezeným, neoprávněný, vlastnické právo
Klíčová slova v angličtině:
share, limited liability company, non-entitled person, the right of ownership
Abstrakt:
Abstrakt a klíčová slova Nabytí podílu ve společnosti s ručením omezeným od neoprávněného Tématem této práce je analýza institutu nabytí vlastnického práva od neoprávněného ve vztahu k podílu ve společnosti s ručením omezeným. Práce analyzuje jednotlivé aspekty nabytí od neoprávněného ve vztahu k podílu ve společnosti s ručením omezeným převodem na základě smlouvy o převodu podílu. S ohledem na jednotlivé formy podílu ve společnosti s ručením omezeným, který může být vedle podílu nevtěleného představován také kmenovým listem, je institut nabytí od neoprávněného analyzován ve vztahu k oběma formám podílu. Práce je založena na identifikaci a následné analýze základních otázek, která vede nejdříve ke zjištění, zda je možné ustanovení o nabytí od neoprávněného na podíl aplikovat. Závěry jsou následně aplikovány na jednotlivé nabývací způsoby dle příslušných ustanovení o nabytí od neoprávněného. První kapitola je věnována právní úpravě převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným a poskytuje základní vhled do úpravy převodu podílu, a to jak podílu nevtěleného, tak podílu vtěleného do kmenového listu. Druhá kapitola představuje obecnou právní úpravu nabytí vlastnického práva od neoprávněného. V rámci této kapitoly jsou identifikovány a analyzovány základní předpoklady nabytí od neoprávněného. S ohledem na některé podobnosti institutu nabytí od neoprávněného a vydržení je pozornost věnována také komparaci těchto dvou institutů. Třetí kapitola vymezuje a analyzuje základní otázky nabytí podílu ve společnosti s ručením omezeným od neoprávněného, kterými jsou povaha podílu jakožto předmětu práva, obchodní rejstřík a princip dobré víry. Ve čtvrté kapitole jsou aplikovány závěry ze třetí kapitoly na ustanovení o nabytí vlastnického práva od neoprávněného a na konkrétní nabývací způsoby dle těchto ustanovení. To vede ke zjištění, zda lze ustanovení o nabytí od neoprávněného na podíl aplikovat a jakými konkrétními nabývacími způsoby lze podíl na základě smlouvy o převodu podílu nabýt. Pátá kapitola se věnuje zhodnocení právní úpravy de lege lata a poskytuje doporučení de lege ferenda. Klíčová slova: podíl, společnost s ručením omezeným, neoprávněný, vlastnické právo
Abstract v angličtině:
Abstract and keywords Acquisition of the right of ownership to a share in a limited liability company from a non-entitled person The subject of this thesis is the analysis of the institute of the acquisition of the right of ownership from a non-entitled person in relation to a share in a limited liability company. The thesis analyzes the various aspects of the acquisition from a non-entitled person in relation to the share in a limited liability company on the basis of a share purchase agreement. With regard to the forms of shares in a limited liability company, which in addition to a business share may also be represented by a common certificate, the institute of acquisition from a non-entitled person is analyzed in relation to both forms of shares. The work is based on the identification following by analysis of the main questions, which lead first to find out whether the provisions on acquisition of share from a non-entitled person can be applied. Conclusions will then be applied to each acquisition method according to the relevant provisions on acquisition from a non-entitled person. The thesis is divided into five chapters. The first chapter is devoted to the legal regulation of the transfer of a share in a limited liability company and provides a basic insight into the regulation of a transfer of a share, both a business share and a share represented by a common certificate. The second chapter introduces the basic legal regulation for the regulation of the acquisition of the right of ownership from a non-entitled person. Within this chapter, the basic assumptions of acquisition from a non-entitled person will be identified and analyzed. Considering some similarities of the institute of acquisition from a non-entitled person and possession, attention will also be paid to the comparison of these two institutes. The third chapter defines and analyzes the main tasks of acquiring a share in a limited liability company from a non-entitled person, namely the nature of the share as a subject of law, the commercial register and the principle of good faith. In the fourth chapter, the conclusions of the third chapter are applied to the provisions on the acquisition of the right of ownership from a non-entitled person and on specific acquisition methods under these provisions. This leads to a determination whether the provisions on acquisition from a non-entitled person may apply to a share in a limited liability company and in what specific acquisition method a share can be acquired under the share transfer agreement. The fifth chapter is devoted to the evaluation of the legislation de lege lata and provides recommendations de lege ferenda. Keywords: share, limited liability company, non-entitled person, the right of ownership
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Hana Treutlerová 779 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Hana Treutlerová 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Hana Treutlerová 186 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 611 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 152 kB