velikost textu

Náhrada škody způsobená vadou výrobku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náhrada škody způsobená vadou výrobku
Název v angličtině:
Compensation for damage caused by defective product
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jakub Sedláček
Vedoucí:
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Id práce:
206559
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
právo odpovědnosti za škodu, náhrada škody způsobená vadou výrobku, újma způsobená výrobkem, výrobek, uvedení výrobku do oběhu, očekávání bezpečnosti výrobku
Klíčová slova v angličtině:
law of torts, compensation for damage caused by defective product, product liability, putting the product into circulation, expectations of safety
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce pojednává o vybraných aspektech zvláštní deliktní skutkové podstaty náhrady újmy způsobené vadou výrobku. Hlavní cíl této práce je podrobit kritickému rozboru aspekty spojené s pojmem výrobku a jeho vad. Práce analyzuje úpravu obsaženou v §§ 2939 – 2942 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to ve světle směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky, která je pomocí těchto ustanovení transponována do českého právního řádu. Byť je úprava této zvláštní skutkové podstaty součástí právního řádu již více než dvacet let, obsahuje stále mnoho nejasných či sporných oblastí, do kterých se autor práce snaží vnést světlo, a to zejména s přihlédnutím k obdobným úpravám v Německu a Rakousku. První část práce popisuje analyzovanou skutkovou podstatu obecným způsobem umožňujícím pochopení jejího účelu a systematiky. Druhá část práce je věnována analýze účelu směrnice 85/374 a vymezuje důsledky plynoucí z jejího unijního původu, jež je nezbytné zohlednit při výkladu tuzemské právní úpravy. Třetí část obsahuje analýzu pojmu výrobku, a nabízí řešení sporné otázky týkající se podřazení věcí nehmotných pod tento pojem. Obsah čtvrté části práce spočívá ve vyjasnění obsahu pojmu uvedení výrobku do oběhu; důraz je kladen zejména na zevrubnou analýzu příslušných rozhodnutí Soudního dvora. Pátá a ústřední část práce se zabývá zkoumáním konceptu vady výrobku a klíčového konceptu očekávání bezpečnosti výrobku ze strany jeho uživatel. Šestá část práce poskytuje komparativní náhled na řešenou problematiku s přihlédnutím k odlišnému pojetí vady výrobku ve Spojených státech amerických. 78
Abstract v angličtině:
Summary This diploma thesis deals with selected aspects of product liability. The main aim of this thesis is to conduct critical analysis of aspects related to the concept of product and its defects. The thesis analyses the legal rules contained in Sec. 2939 – 2942 of Act No. 89/2012 Coll., as amended, in the light of the Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the member states regarding liability for defective product, which is transposed into Czech law by these provisions. Although product liability has been part of the Czech legal order for more than twenty years, it still contains many unclear or controversial issues which are addressed in this diploma thesis. The thesis takes into account analogous legislation in Austria and Germany. The first part of the thesis describes product liability in a general way allowing to understand its purpose and systematics. The second part is devoted to the analysis of the purpose of Directive 85/374 and defines the consequences stemming from its EU origin, which must be taken into account in the interpretation of domestic legislation. The third part contains an analysis of the notion of product and offers a solution to the disputed issue concerning the subordination of intangible items to this notion. The content of the fourth part consists in clarifying the content of the concept of putting the product into circulation; particular emphasis is placed on a thorough analysis of the relevant rulings of the Court of Justice. The fifth and central part of the thesis deals with the analysis of the product defect concept and the key concept of safety expectations of its users. The sixth part of the thesis provides a comparative view with regard to the different notion of product defect in the United States of America. 79
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Sedláček 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Sedláček 446 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Sedláček 446 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 213 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 297 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 152 kB