velikost textu

Zaniklá sídla jako potenciál cestovního ruchu v Chráněné krajinné oblasti Český les

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zaniklá sídla jako potenciál cestovního ruchu v Chráněné krajinné oblasti Český les
Název v angličtině:
Extinct settlements as a potencional of tourism in the Bohemian Forest Protected Landscape Area
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Koch
Vedoucí:
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jan Kopp, Ph.D.
Id práce:
206535
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Regionální a politická geografie (NRPGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cestovní ruch, potenciál, dědictví, zaniklá sídla
Klíčová slova v angličtině:
tourism, potential, heritage, extinct settlements
Abstrakt:
Předložená diplomová práce analyzuje potenciál cestovního ruchu v Chráněné krajinné oblasti Český les na základě bodového ohodnocení zvolených realizačních faktorů. Zkoumá roli, jakou hrají na konečném potenciálu zaniklá sídla, kterých se v daném území nachází 60. Tato sídla jsou kategorizována na základě původního počtu obyvatel, funkce sídla a v současnosti viditelných pozůstatků. Detailně je představeno 10 těchto sídel, vybraných na základě jejich významu v minulosti i současnosti. Popisována je jejich poloha, historie i současný stav. V práci je využito grafů, tabulek, map a vlastních fotografií pořízených při terénním šetření. Zaniklá sídla v současné podobě nemají příliš velký vliv na celkový potenciál cestovního ruchu ve zkoumané oblasti, ovšem v některých lokalitách lze při využití forem interpretace místního dědictví (právě představovaném těmito sídly) potenciál zvýšit např. pomocí naučných stezek. Ty jsou v diplomové práci navrženy.
Abstract v angličtině:
This diploma thesis analyzes the potential of tourism in the Bohemian Forest Protected Landscape Area based on the point assessment of selected implementation factors. It examines the role they play in the final potential of the extinct settlements that are located 60 in the area. These settlements are categorized on the basis of the original population, the seat of the site and the visible remains. In detail, 10 of these settlements are selected, selected on the basis of their importance in the past and present. Their location, history and current status are described. The work uses graphs, tables, maps and own photos taken during the field survey. Former settlements in their present form do not have much influence on the overall potential of tourism in the area under consideration, but in some localities it is possible to increase the potential, for example, through the use of educational trails using the forms of local heritage interpretation (just represented by these sites). These are designed in the diploma thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Koch 16.46 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Koch 12.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Koch 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Koch 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dana Fialová, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Kopp, Ph.D. 290 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 152 kB